Enti in rete L.482/99   

Il patois di Bussoleno

Lu bèbèru/ L’agnello

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
LU BÈBÈRU Gilda la bërgërota i purtavë lu lèt cun lu bidun tüti i giòrn dau Castel Burèl duňche sun pari u tënit lë bétië, ai Mèitrë da Ginota ‘d Frédu. Për vni ai Mèitr&...

Lu caval saňsa chēūr/ Il cavallo senza cuore

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
LU CAVAL SAŇSA CHĒŪR N'om, n'asu carià, e 'n caval a fësiun 'n toch ëd ciümin ansèňch. An tën tel bèl muman l'asu u jére strach e u na pulì pa pì. U dit au caval: famë gavè 'n poch ëd mun pèjs ...

Lu cin mai cuntaňt/ Il cane mai contento

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
LU CIN MAI CUNTAŇT `N cin u travërsavë la dueira can 'n grò toch `d carn tra 'l dan. A, büché din l'ejva cejra ai sëmiavë 'd vèj n'autru cin cun 'n toch 'd carn tra 'l dan e a smiavë fiňa chë lu toch 'd carn u füssë pi g...

Lu pari, lu fì e l’asu/ Il padre, il figlio e l’asino

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
LU PARI, LU FÌ E L'ASU Lu pari, lu fì e l'asu a duviàn alé au marcà ‘d Burgun. Lu pari u mňtë sl'asu e lu fì u vënit daré a pé. Aňtratan chë a marciavu aňcuňtru ün dla prutéssiun di mèjn&a...

Lu gial e lu sulej / Il gallo e il sole

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
LU GIAL E LU SULEJ Lu gial u ciantavë tutë lë matin prima chë lu sulèj u surtissë. E suvàn lu gial u disit pien 'd boria: i sèi me chë i fau surtì lu sulèj! Tuti i pulastr dlu gialiné, a crëjan propri c...

La fürbissia dlu curnajass / La furbizia della cornacchia

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
LA FÜRBISSIA DLU CURNAJASS N'aquila i piumbë da na rocia e portë vià n'agnèl. Për farsë vèj fēūrp, 'n curnaiass u vut farë la mèjma ciosa. U së bēūtte a brajé fort e da la rocia u piumbë a col din grò m...

Lu lù e lu liun/Il lupo e il leone

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
LU LU' E LU LIUN Lu lù e lu liun a fësian lu ciümin aňseňch Cambrada! u dit lu liun, da vejrutén i siňtu parlë dl'om; i vuriù cugnéjsslu, savéj sëňche u vale e batajéme avej liù. I l'aňcuňtrërën 'd sigü...

Lu lù chë u vut farë lu medi/ Il lupo che vuole fare il medico

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
LU LÙ CHË U VUT FARË LU MEDI N'asu u travërsavë 'n pra, caňtë u snaňcorsë dën lù chë ui vënit apré. L'asu, chë u jat vissë përdü , u fat fiňta 'd supé. Lu lù, u lu ciapë e u ci...

La girandola slu ciuché / La banderuola

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
LA GIRANDULA SLU CIUCHÉ A jèrë in vir aňsima lu ciuché na giraňdula nēūva chë i marcavë la diréssiun dln van. Le gian chë a itavu dapé dla gésia e a passavu din la piassa, suvan a bücavu a nau për savej da cala part a...

I duì gialet/ I due galletti

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
I DUÌ GIALET Dui gialët a vivian din lu mèjmu griagiu e a j'alavu pa dacordi perchéi a j'eru gram. ‘N bèl giorn as bataiu tra lur e ün u céjë bas chèjse mort e l'autru u supavë e u pulit papi marcé. A rivë ...

Lu liun e lu rat/ Il leone e il topo

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
LU LIUN E LU RAT ‘ N vir a j'erë ‘n liun e 'n rat. Lu liun u vulit miňgé lu rat bèla viv ; ma lu rat u jat bütassë a piuré fort e lu liun, për cumpassiun, u jat lejssalu alé. ‘ N bèl giorn lu rat u j'alav...

Senchë u dit l’ors / Quello che dice l’orso

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Favola
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
SENCHË U DIT L'ORS Dui tajaboch a sun alà din na buschina caňtë a véju vënì aňcuňtra n'ors. Ün di duì u scapë e u rampië aňsima 'n frèjssë. L'autru, tut sulët, u pulit pa difaňtsë. Ma u savit...

Proverbi antichi

Tipologia file: testo ITA/FRP
Tipologia testo: Proverbi
Grafia testo frp:
Data Pubblicazione:
Fonte: Dizionario del patois dell'inverso di Bussoleno
Autore: Oreste Richetto
Luogo di provenienza dell’autore del testo frp: Bussoleno
I PROVERBI ANTICHI PATUÀ A bastë pa avèj 'd sordi, a faňtë èjssë bun a spaňdë. A bastë pa avèj rèjsun, a faňtë chë a tla donu. A buna lavaňdéra ai maňchë maj la péra. A cia...