LU PARI, LU FÌ E L'ASU

Lu pari, lu fì e l'asu a duviàn alé au marcà ‘d Burgun.

Lu pari u mňtë sl'asu e lu fì u vënit daré a pé. Aňtratan chë a marciavu aňcuňtru ün dla prutéssiun di mèjnà chë u dit au pari: i trovu pa giüst chë lu pari u devë viagé sl'asu e lu fì alé a pé!

Aňlura lu pari u calë da l'asu, u fat muňté lu fì e luì u vénë daré a pé.

Apré dën poch a trovu n'autru dla prutessiun di vièj chë u dit au fi: ma 't sēū propi saňsa süst a lèjssè alé tun pari vièj a pé e té alé sl'asu!

Lu pari chë u vulit cuňtaňté tüti u gabulisë: che rassa 'd gian bété!

U fat calé giü lu fì da l'asu e, parei l'asu tut cuňtaňt u vat anans vuèjt.

Lë gian chë a bücavu passé lu pari, lu fì e l'asu vuèjt a dësian: mai vit gian bété parèj. A lèjssu alé l'asu vuèjt e lur a van a pè! A sarit mièj carié nus l'asu slë èjpalë, u seňtèňsië lu fì chë u jerë dla prutessiun dlë bétië.

Ma lu pari chë u javit 'n poch ëd pì 'd giüdissi u dit: ma t'sēū fol! a farë parèj cumë 'd dië té fina l'asu u së bütërit a rire! a lèt mièj farë cumë i vulën nus!

ĒŪ

Rifléssiun:

Cumë farë a cuňtaňté tüti
a stu muňdu?

IL PADRE, IL FIGLIO E L'ASINO

II padre, il figlio e l'asino dovevano andare al mercato di Borgone.

Il padre montò sull'asino e il figlio veniva die­tro a piedi.

Mentre camminavano incontrano uno che era della protezione dei bambini che rivolto al pa­dre disse: non trovo giusto che il padre monti sull'asino e lasci andare quel povero figlio a piedi. Allora il padre scese dall'asino e fece salire il figlio in groppa e se ne veniva dietro a piedi.

Avevano fatto poca strada e incontrano un'al­tro che era della protezione degli anziani che rivolto al figlio disse: ma sei proprio un figlio crudele; lasci andare il tuo vecchio padre a piedi e tu vai in groppa all'asino?

Il padre che voleva accontentare tutti disse: che gente sciocca!. Fa scendere il figlio e lasciaro­no andare l'asino vuoto.

La gente che guardava passare il padre, il fi­glio e l'asino vuoto dicevano: mai visto gente così sciocca da lasciare l'asino vuoto e loro andare a piedi!

Sarebbe meglio caricare l'asino noi sulle spal­le, sentenzia il figlio che era della protezione degli animali.

Ma il padre che aveva più giudizio disse: ma sei scemo? Se facciamo come dici tu anche l'asino stesso si metterebbe a ridere! è meglio fare come ci pare e piace.

Riflessione:

Come fare ad accontentare
tutti a questo mondo?