I PROVERBI ANTICHI

PATUÀ

 1. A bastë pa avèj 'd sordi, a faňtë èjssë bun a spaňdë.

 2. A bastë pa avèj rèjsun, a faňtë chë a tla donu.

 3. A buna lavaňdéra ai maňchë maj la péra.

 4. A ciaňté e purté la crus as rëstë strach e saňsa vus.

 5. A dirë la vrità a bastë 'n cujun, ma dirë lë büsië ai vat 'n birbun.

 6. A faňte adatéssë a lë circustaňssë; miňgé ‘d pan caňte a maňché lë pidaňssë.

 7. A faňte avèj n'uèj au ciat e l'autru a la péla.

 8. A faňtë èjcüté, prima 'd rispuňdë.

 9. A faňtë farë lu cujun per pa paghé la sal.

 10. A faňtë pa ciaňtë caňtë j'autri a piuru.

 11. A faňtë pié lu tèn cumë cu vénë, j'om për sëňchë a sun e lë ciosë për sëňchë a valu.

 12. A faňtë prima pëňssé për pa suspiré apré.

 13. A faňtë rëňgésse lu maňtèl cunforma lu van.

 14. A faňtë sëmné cun lë man e pa cun lu sach.

 15. A j'avcat a faňtë quiňtéje lë ciosë bèn ceirë, a tocë poi a lur aňgarbujélë.

 16. A jët assé sél chë u put pissé din lu jët e dirë chë u jat südà.

 17. A jët pa na rēūsa chë i finèjssë pa gratacü.

 18. A jët sèl chë u campë a nau 'n roch e ai vénë giü 'n marèn e sèl chë u campe a nau 'n marèn e ai vénë giü 'n roch.

 19. A jët sèl chë u miňgë për vivë e sèl chë u miňgë për s-ciupé.

 20. A lèt gram rubé din la méjsun di ladrë.

 21. A lèt mièj cèi da na fenétra chë dau cüvèrt.

 22. A lèt mièj èjssë cit padrun che gro sèrvitù.

 23. A lèt mièj èjssë padrun ëd na pcita bar ca chë capitani dën bastiman gro.

 24. A lèt mièj lèjsse i mèjnà cun lu murfèl au nas chë gavèjë lu nas.

 25. A lèt mièj n'agiüt chë sant cuňsèj.

 26. A lèt mièj n'asu viv chë 'n médi mort.

 27. A lèt mièj n'avsin dapé chë 'n frari logn.

 28. A lèt mièj n'ēūs iňquej chë na gialina duman.

 29. A lèt mièj piuré për parën chë farsë mai.

 30. A lèt mièj spaňde an pan chë an mèjsinë.

 31. A lèt mièj vnì russ chë smort.

 32. A lèt 'n cusë da pèrdë ten, tiré l'üja saňssa grup.

 33. A lèt pa pussiblu farë trèj ciose: farë ité ciut lë fumnë, farë corë li vièj e tnì frëm li mèjnà.

 34. A lèt pi fatigus ité ciut chë ciaciaré.

 35. A lu pcit du vorp, as mutrë pa la tana.

 36. A paghé a faňtë alé adasi përchèj a put nèjssië n'assidèňt e chë ün u jabbië da paghé poch o parën.

 37. A pèňsé bèn a jët sèmpi tèn.

 38. A pié a faňtë core, ma a paghé a faňtë alé dusman.

 39. A quiňtéij, i sordi a crèjssu pa.

 40. A sèl che u ciamë lèst, a së rispuňdë adasiot.

 41. A sèl chë u mēūrë pa din la cüna ai capitë sèmpi chèjcrën.

 42. A sèl chë u nèjssë dësfurtünà ai piot slu cu bèla caňtë u jët astà.

 43. A travajé as pèrdë mach ëd tèn.

 44. A valë parën tënì lu cü strët, caňtë i vut scapé i scapë.

 45. Ai vat trèj ciosë për salvéssë: uèj, ciambë e ‘n përtü për cacessë.

 46. Alé për lu muňdu as trovë pa i salam paňdü.

 47. Aňsavuné la téta a l'asu, as pèrdë tèn e savun.

 48. An tan chë i litigaňt a tiru la vacia, un për i corn e l'autru për la cuva, l'avcat u la muňzë.

 49. An tra trèj as put risolvë tut se ün u vat vià e l'autru u vènë pa.
 50. As ciapë pi lèst 'n büsiart chë 'n sop.
 51. As put pa bike e sfibiirie.
 52. As put pa gavéssë 'd saňch da na rava.
 53. As put pa piésse na gialina per lë püpë.
 54. Au bërgé dlë féjë bēūtië püra la müda ëd séda, tütün u spüssë ëd lèjtà.
 55. Au viéj ai riňcrëssë mürì përchéi tüti i giorn u n'amparë una nēūva.
 56. Autin e ort, om mort.
 57. Avril, 'd giorn u nat traňta, së a piuvissë traňtün a farit pa 'd mal a gnün.
 58. Bagna l'ort 'd séra caňtë a fat frët e a la matin caňtë a fat ciau.
 59. Basin e pëssiun a fan pa 'd lésiun.
 60. Bèl tèn, ité bèn e arzan, a fan pa 'd dann.
 61. Bēūctë da j'om saňsa barba e dal fumnë cun la barba.
 62. Bēūva ëd bun vin e lèjssa alé l'èjva au mülin.
 63. Brüt afari për lu rat chë u iat mach 'n përtü.
 64. Caňtë a flurèjssë lu sambü le gialinë a sèru lu cü.

 65. Caňtë a jët la pas i giuvu a sutru i vièj, ma caňtë a jët la guèra i vièj a sutru i giuvu.

 66. Caňtë a jèt pa i ciat, i giari a balu.
 67. Caňtë as vat au sulèj 'd Natal, a Paschë tacà lu fēū as jtë pa mal.
 68. Caňtë a trunë dë stèmbre, lu vin u vërsë dau butal.
 69. Caňtë as vat a mëssa 'd mesanuejt cun la lüna, së tià duè vacë, vaňdnë üna.
 70. Caňtë as vénë vièj as pèrdë lu mièj.
 71. Caňtë la barba i divaňtë grisa, papì ëd faudal ma brēūt 'd visa.
 72. Caňtë la gula i travuňdë lu miňgë e lu cü u lu raňdë au diau lë mèjsinë a sèl chë u lë vaňdë.
 73. Caňtë lë mèrdë a muňtu slu scann o a spüssu o a fan dann.
 74. Caňtë lë ciosë aňcaminu alé a barun, fiňa lë gialinë a van farë l'ēūs fora 'd mèjsun.
 75. Caňtë l'èjva i tocë lu cü, t’amparë a nuvaté.
 76. Caňtë li ciussé dlu pari a van bèn au fi a cumaňde sèl chë u brajë ‘d pì.
 77. Caňtë lu ciat us bërlichë e us fërtë lë urië cun lu piutin, a plot prima dla matin.
 78. Caňtë lu cin us frëme për pissé, la levra is na vat a ripusé.
 79. Caňtë lu pan u jët scars, a sun bunë lë crütë.
 80. Caňtë lu vorp u vénë vièj, lë gialinë ai cagu slu müsu!
 81. Caňtë 't carëssë lu ciat sl’èjcina, lu ciat, u drëssë la cuva për fartë savèj chë lu ciat u jët finì.
 82. Caňtë 't sēū astà au tavu a fat pa bzogn avèj 'd memoria.
 83. Cin, priňsi e fij 'd pütana a sèru maj lë portë dla cabana.
 84. Ciuch e mèjnà da nausignur a vénu giütà.
 85. Cun i toch grò téna na manera ëd farë cumë cun lu fēū; pa bièn dapé e pa bièn logn.
 86. Cun lu pari e lu padrun, tià sempi tort e maj rèjsun.
 87. Cun lu tèn e la paja, i puciu a muru.
 88. Cun poch as vivë, ëd parën as mēūrë.
 89. Cusciaňssa saňsa sciaňssa a lèt miej chë sciaňssa saňsa cusciaňssa.
 90. Da giuvu as put mürì, ma da vièj a na scapë pagnün.
 91. Da la mèjsun as cugnèjsse lu padrun.
 92. Dai lù ai nèjsse pa d'agnél.
 93. Dau giorn chë tià prëstà chèjcrën, tià ‘n némis 'd pì.
 94. Di sot as vut dirë, ma pa siňtë dirë.
 95. Din lë gulë sarà a iňtre pa lë mücië.
 96. Din na mèjsun a vat suvan mal caňtë lë fumnë a portu lë brajë e j'om lu fudal.
 97. Duì dèj 'd vin a lèt cumë duné 'n cau au médi.
 98. Duňchë ai vat pa lu sulèj ai vat lu médi.
 99. Duné n'üja për avèj ‘n pal ‘d fèr.
 100. Fa pa cumë lu marinar Frèjssë chë u pissavë din lu mar për farlu crèjssë.
 101. Fa pa cumë Martin, chë i cau au cü ui piavë për basin.
 102. Fa pa ‘d mal përchèj a lèt pëcà, fa pa 'd ben përchèj a lèt sghèjrà.
 103. Farë balé i traňtéduì (miňgé).
 104. Farë cumë l'asu chë duňchë u s'aňtrapë ‘n vir u passé papì lu sécuňt.
 105. Farë cumë sèl chë u s-ciaňcavë le ciümisë nēūvë për tacuné i sach vièj.
 106. Farë lë ciosë cun lu duèjt chë a j'ann j'asu a purté lë paňtufle.
 107. Farlë bunë a la mari për pié la fija.
 108. Fēūrp cume garibuia chë për pà bagnéssë u së scaciavë din la bialéra pièjna d'èjva.
 109. Fin chë ün u vivë a sat pa sëňchë a put tucéjë.
 110. Fina 'n batun stort u put fartë mancé drët.
 111. Funma saňssa amur a lèt na rēūsa saňssa udur.
 112. Fin chë a paňdë a raňdë, a diun j'avcat caňtë lë questiun as risolvu pa.
 113. Gagné na causa a vut dire gagné na gialina viéja e pèrdë na vacia.
 114. Gialina viéja i fat bun brēūt.
 115. Guaia maj au maladu chë u créjë d'èjssë san, ma pegio lu san chë u créjë d'èjsse maladu.
 116. Gula chë i fat l'amur cun lë urië.
 117. L’amis a dévu èjssë cume li sordi, pa èjssë fauss.
 118. L’amis as sèrnu, li paraňt as sèrnu pa, a sun cumë chë a sun.
 119. I bété a crèjssu saňsa bagnéij.
 120. I buru di médi ai crēūvë la tèra.
 121. I cin a mutru li cujun, e li cujun a mutru li sordi.
 122. I crin pigru a suňgiu j'aňghian pitost d'aléjë a serché.
 123. I cunsséj a rivu cante la mèjsun i jet dejrucià.
 124. I parant a sun cume li ciussé, pi a sun strét e pi a fan mal.
 125. I passarot che a van tuti ansènch a vénu méjgru.
 126. I pet a sun na telefunà au cu per farië savèj che la merda i jet prunta.
 127. I povru a jan i bras cheurt, a lèt i ricc che a jan i brass lunch.
 128. I segret die fumne ai sat pagnun, foravià ‘d mé, ‘d vus e ‘d tut lu cumun.
 129. I sordi a fan pa cuňtaňt... caňtë ai na jët poch.
 130. I sordi a sun cumë la sabbia, 'n culp 'd van e a volu.
 131. I sordi a sun cumë li mal, sèl chë u jat u sji ténë.
 132. It polë dirë au fruman ëd pa éjpié? Parei a lë gian ëd parlé!
 133. L'amis u jët cumë lu parapiogia caňtë chë ‘t na dabsogn tla maj.
 134. L'amur, la tüss e la fam a sun tréj ciosë chë as fan siňtë.
 135. L'amur u fat pa büij la ramina.
 136. L'amur u fat passé lu ten, e lu ten fat passé l'amur.
 137. L'asu caňtë u brajë u jat fam l ’om caňtë u vat an gir u jët anamurà, la dona caňtë i ciaňtë i vut aissë marià.
 138. L'asu chë us cugnéjssë pa bèn u crèjë d'ejsse 'n caval.
 139. La blëssa i vat e i vénë, ma l’unestà is maňténë.
 140. La carèjma i jët chēūrta për sel che u dèvë paghè a Paschë.
 141. La farina a faňtë risparmièla caňtë lu sach u jët pièn.
 142. La fioca i fuňdë ma lë ciosë brutë a fuňdu pa, a rëstu.
 143. La fumna chë ai pias spécié, ai pias pa travajé.
 144. La fumna i jët cumë lu ciarbun, së u jët distiss ut macirë, se u jët aňvisch ut brüsë.
 145. La fumna i jët cumë na castagna, béla da fora, din i jat na magagna.
 146. La gialina caňtë i jat fèt l’ēūss i ciaňtë, ma lu ciat caňtë u jat féla u ciaňtë pa, u la quatë.
 147. La mari aňlëvë lë fijë e la fumna chë j’itë da pé ‘d mèjsun i trovë a marielë.
 148. La marl di büsiart i jët sèmpi prëgna.
 149. La mari di ladrë i mēūrë maj.
 150. La mari i donë, la marastra i ciame: « it na volë? »
 151. La pì canaja dë stu muňdu a lèt sèl chë u jët pien e u créjë pa a sèl che u jat fam.
 152. La puleňta i fat cat vir ëd bèn: i sèrvë da mënètra, servë da pan i ampinèjsse e j’èjciude lë man.
 153. La pur i fat südé ëd géné.
 154. La püsa din la farina i créjë d'èjsse lu müliné.
 155. La salüti saňsa sordi a lèt na mésa maladià.
 156. La suciétà i vat pa bèn gnaňca tra om e fumna.
 157. La tèra i dit: girmë për savèj seňchë i valu.
 158. La vacia i miňgë vuluňté lu fèn përchèj i jat buna mémoria, is ricordë chë lu fèn u jérë d'èrba frecia.
 159. La vrità i jët cumë l’ēūli, i vénë sempi dzura.
 160. La vrità is sat mach dai ciuch e dai mèjnà.
 161. Lë büsië, cumë i sop, a s'arcugnejssu da logn.
 162. Lë ciosë a sun pa ëd sèl che u lë fat, ma ëd sèl chë u lë godë.
 163. Lë disgrassië a vénu bèla saňssa ciamélë.
 164. Lë donë caňtë a sun da marié a jan sèt man e na leňga, caňtë a sun marià a jat sèt lèňghë e na man.
 165. Lë fumnë a diun pa, mach seňchë a san pa.
 166. Lë fumnë subi a sun tut amèl, apré tut fél.
 167. Lë fijë a sun d'or, lë marià a sun d'argént, lë viduë asun d'aram e lë viéjë a sun 'd tola.
 168. Lë piaňtë as drëssu da giuvu.
 169. Lë prassà sla téta d'iautri a fan pa mal.
 170. Lèjssa pérdë la sèrva së 't polë arivé a la padruna.
 171. Li mèjnà a süciu la marl da cit e lu pari da graňt.
 172. Li papé e j'asu a portu tut sëňchë ai cariu.
 173. L'iňvèrn u arejrejssë i vièj.
 174. L'iňvèrn u jët pa büsiart, së us fat pa bunura us fat tart.
 175. L'om alèt l'avia, la dona lu brüssun.
 176. L'om saňssa sordi a lèt ‘n mort chë u marcë.
 177. L'ura pi béla për miňgé a lèt caňtë tià fam.
 178. Lu bò mèjgru u sèrvë poch da viv, lu bò gras u sèrvë da viv e da mort.
 179. Lu brav'om us cugnèjssë caňtë u jët papì.
 180. Lu cafè u dévë èjssë ciaut cumë l'iňfèrn, neir cumë lu diau, pür cumë n'aňgèl e duss cumë l'amur.
 181. Lu cin ëd dui padrun u mēūrë ‘d fam.
 182. Lu cin u rüsië l'os mach përchèj u put pa travuňdlu.
 183. Lu mejnà u piurë për sun bèn e lu vièj për sun mal.
 184. Lu povru u jët cumë l'asu, u portë lu vin e u bēūvë l'èjva.
 185. Lu prim chë u jat travaià u jët mort.
 186. Lu raňcin an puiňta ’d mort, u riňgrëtë i sordi dla cassia.
 187. Lu raňcin rich u jat pa në paraňt në amis.
 188. Lu raňcin u fat ‘d bèn mach caňtë u mēūrë.
 189. Lu raňcin u fat rirë mach caňtë u mēūre.
 190. Lu raňcin u jët cume lu ciucatun, pi u bēūve e pi u jat sèj.
 191. Lu raňcin u jët cume lu crin, u jët bun mach caňtë u jët mort.
 192. Lu raňcin u pëlë na püsa aňtratan chë i sautë.
 193. Lu rich u jat sempi rèjsun.
 194. Lu ris u nèjssë din l'èjva e u divë mürì din lu vin.
 195. Lu sach ëd vēūvë u jët grupà can ‘n ciüvèj.
 196. Lu stüpit us cugnèjsse pa caňtë che u nèjssë, ma caňtë u crejssë.
 197. Lu tèn u jët cume j'om, fidavu pa e pià sempi lu parapiogia.
 198. Lu tèn u passë adasi për sèl chë u jët carià ‘d sagrin, e ampressa për sèl chë u jet saňssa.
 199. Lu tort u trovë maj mèjsun.
 200. Lu van u iňtrë pa duňche u put pa surtì.
 201. Lu vin e lë fumnë a fan giré la téta.
 202. Lu vorp prima d'iňtré din lu giuch u misürë lu përtü.
 203. Lu vorp u perdë lu pejl ma pa lu vissi.
 204. Mièj ampicà chë mal marià.
 205. Mièj früté ‘d ciussé chë ‘d lèňsēūl.
 206. Miňgé, bèjrë, caghé e lèjssé lë ciosë cumë a volu alé.
 207. Miňgia stà mënétra o passa për la fënétra.
 208. 'N batocc u put pa sèrvi për duè ciochë.
 209. 'N fēūrp u put farë lu cujun, ma 'n cujun u put pa farë lu fēūrp.
 210. Na ciosa surtià dal dan, apré dën poch tüti a la san.
 211. Na marl i giütë saiňt mèjnà e saňt mèjnà a giütu pa na mari.
 212. Nausignur, fësé chë i füssu pa curnü; së i sèi curnü, fësé chë iu savissu pa; se i iu sei fësé chë i dunissu pà daman.
 213. Ne për tort, ne për rèjssun lèjstë pa büté an prèjssun.
 214. Pa tüti i maleur a vénu për purté ‘d dann, u disit lu spëssiari.
 215. Pane patélë a raňdu lë mèjnà e lë fumne belë.
 216. Pagnün u put mürì cumë chë u vut.
 217. Parlé saňssa péňssé a lèt cumë tiré saňssa miré.
 218. Për avèj ‘d cumpania a jat mariassë fiňa ‘n fra.
 219. Për cugnèjssë ‘n fēūrp ai vat ‘n fēūrp e més.
 220. Për cugnèjssë ün a faňtë mingéjë aňsènch pi chë ‘n vir.
 221. Për farë garì na dan marsa a faňtë bütëjë lë arèj au sulèj.
 222. Për farë lu cafè bun ai vat trèj ciosë: cafè, cafè, cafè.
 223. Për la gialina chë për trèj giorn i fat gnanca n'ēūs, dovra la ramina.
 224. Për lu plaňdrun a lèt suvan féta.
 225. Për parën gnaňca lu cin u bügië la cuva.
 226. Për savèj la vrità, a faňtë siňtë duì büsiart.
 227. Pissé saňssa tiré ‘n pët alèt cumë suné lu viulin sanssa archët.
 228. Pitost ëd travajé la tera për mol, ita a mèjsus a farë lu fol.
 229. Pi ün u jët gram e pi u véje gram j'autri.
 230. Prima ëd parlé a lèt buna üsaňssa anaňdié lu sèrvèl.
 231. Rich a lèt pa sèl chë u jat taňta roba, ma sèl chë u spaňdë.
 232. San Paul caňtë u jat cèt dau caval u jat dit: "tan i vuliù calé".
 233. Gnaňca saiňt ladrë a sun pa bun a dèjpujè n'om patanü.
 234. Së a jët lë mücië ‘d févré, a faňtë èjciudessë lë uriëss au mèjs 'd mars.
 235. Së a sbaglissu pa assé i sapiant, ai sarit papì ‘d post për j'ignurant.
 236. Së i trovu sèl chë u jat aňvéňtà lu travaj i lu uňzu d'aj.
 237. Së la cëvra i siňtissë gèina i marcërit pa can la cuva drèjta.
 238. Së lu gial us gratë daré, la piogia i put pa tardé.
 239. Së lu matrimoni u dürisse mach n'ann tüti as mariëriann.
 240. Së lu médi u studië, lu maladu u mēūrë.
 241. Së lu travaj u fësissë ‘d bèn u sarit urdinà dau médi.
 242. Së ma fumna i rëstë vidua, i më spusu papì.
 243. Së ‘t fà ‘d bèn, dismèntia, së ‘t fa ‘d mal, pèňssa.
 244. Së ‘t polë pa farë cumë ‘t volë, fà cumë ‘t polë.
 245. Së ‘t volë fartë fréghé, va da j'amis a cité.
 246. Së ‘t volë pruvé lë pèinë dl’iňfèrn, fà lu fré d'istà e lu müradù d'iňvern.
 247. Së ‘t vol rich e cuňtant ti mèjnà, aňlëvji da povru.
 248. Së tüti i ladrë a purtissu na barëta biència, lu muňdu u smiërit ‘n prà d'oche.
 249. Sèl chë u argalë pa e u prëstë pa scappij da tacà.
 250. Sèl che u bēūchë pa i sordi, u valë pa ‘n sordi.
 251. Sèl chë u bēūvë ‘n bicér ‘d vin duan dla mënétra, u salütë lu médi da al fënétra.
 252. Sèl chë u capèjssë ‘d pì u dévë përduné ‘d pì.
 253. Sèl chë u fat sëňchë u dévë farë pa, u j'avrat sëňchë u pèňssë pa.
 254. Sèl chë u jat 'd gialinë u jat ‘d püpië.
 255. Sèl chë u jat ‘d lart da farë fuňdë, u trovë ‘d pélë da përtut.
 256. Sèl chë u jat ‘d pièj u fat ‘d pièj, sèl chë u jat ‘d sordi u fat ‘d sordi.
 257. Sèl chë u jat 'd sordi u jët din lë man du diau e sèl che u nat pa u jët dui vir din lë man du diau.
 258. Sèl chë u jat da farë cun i gram u dévë pié bèn le misürë.
 259. Sèl chë u jat ità brüsa da l’èjva ciauda u jat pur fiňa dl’èjva frèjda.
 260. Sèl chë u jat lu cassul an man, u tujrë cumë che u vut.
 261. Sèl chë u jat pa lu ciat u maňténë li rat e sèl che u l'at ui maňténë tüti duì.
 262. Sèl chë u jat vit trèj bèl mèjs d'avrì, ai na fat papì rën ‘d mürì.
 263. Sèl chë u jët büsiart u jët ladrë.
 264. Sèl chë u j’itë cun lë man an man u jat poch iňquèj e parën duman.
 265. Sèl chë u miňgë la pulpa, u dévë rüsié l'oss.
 266. Sèl chë u miňgë u fat ‘d brisë.
 267. Sèl chë u nèjssë scarugnà, së u céjë aňdré us rumpë lu nas.
 268. Sèl chë u përdonë a lë përssunë grame u fat ‘d mal a lë përssune bravë.
 269. Sèl chë u pijë le mèjsinë saňssa avèj mal, u cuňsümë l'iňtéréss e lu capital.
 270. Sèl chë u put pa massé lu crin, u suňgë lë sautissë.
 271. Sèl chë u quiňtë j'afari sot a j'autri, u jët pa bun a tënì strëmà j'afari ‘d j'autri.
 272. Sè chë u rumpë u paghë.
 273. Sèl chë u sapë an passan u chēūjë an piuran.
 274. Sèl chë u s'aňchinë trop u mutrë lu cü.

 275. Sèl chë u sat pa dirë lë büsië, u créjë chë tüti a siju siňcér.

 276. Sèl chë u sat pa farë sun mësté, a lèt mièj chë u sarë butéga.

 277. Sèl chë u sat pa sën farë di sordi, u jat mach da bütéssë a litighé.
 278. Sèl chë u spétë agiüt dai paran, u spétë fina caňtë ai céjë lë dan.
 279. Sèl chë u stüdië biën u amparë poch, ma sèl chë u stüdië poc u amparë parën.
 280. Sèl chë u tardë a büté lë dan, u véjë mürì tüti i paran.
 281. Sèl chë u vat e ui la fat a -turné a sa mèjsun, u jat fèt ‘n bèl viagiu!
 282. Sèl chë u vat pa ‘d pé slu col, u devë pa iňchinéssë.
 283. Sèl chë u vut pié la müraja a téstassà, u devë ricurdéssë chë i corn a sun sot.
 284. Sèl chë u së tirë trop aňdaré, u finèjssë can lu cü a moj.
 285. Sèl chë u vut farë mürì la mujé, chë u la portë au sulèj ‘d fëvré.
 286. Sèl chë u vut tut u pië parën.
 287. Sèl chë u vut, tut u put.
 288. Sèl chë us vërgognë a travajé u dévë vërgugnéssë asé a mingé.
 289. Sëňche të späňdë pa për la biava, ‘t dévë spaňdiu din lu fuët.

ITALIANO


1) Non basta avere soldi, bisogna saperli spen­dere.

2) Non basta aver ragione, bisogna che te la diano.
3) A buona lavandaia non manca mai la pietra per lavare.
4) A cantare e portare la croce, si rimane stanchi e senza voce.
5) A dire la verità basta un coglione, ma a dire le bugie ci vuole un briccone.
6) Bisogna adattarsi alle circostanze; mangiare pane quando mancano le pietanze.
7) Bisogna avere un occhio al gatto e l'altro alla padella.
8) Bisogna ascoltare, prima di rispondere, cioè, sii presto a udire e tardo a rispondere.
9) Bisogna fare il coglione per non pagare lo scotto.
10) Non bisogna cantare quando gli altri piangono.
11) Bisogna prendere il tempo come viene, gli uo­mini per ciò che valgono.
12) Bisogna pensare prima per non sospirare dopo.
13) Bisogna mettersi il mantello secondo come sof­fia il vento.
14) Bisogna seminare con le mani non con il sacco.
15) Agli avvocati bisogna raccontare le cose ben chiare, ci pensano poi loro a imbrogliarle.
16) C'e anche chi può pisciare nel letto e dire che ha sudato.
17) Non vi è rosa che non finisca col mettere la bacca.
18) C'e chi tira per aria una pietra e viene giù un marengo ed altri che tirano per aria un marengo e viene giù una pietra.
19) C'e chi mangia per campare e chi mangia per scoppiare.
20) E' difficile rubare nella casa dei ladri.
21) E' meglio cadere da una finestra che dal tetto.
22) E' meglio essere piccolo padrone che grande servitore.
23) E' meglio essere padrone di una piccola barca che capitano di un grosso bastimento.
24) E' meglio lasciare i propri figli col moccio al naso che strappare loro il naso.
25) E' meglio un aiuto che cento consigli.
26) E' meglio un asino vivo che un dottore morto.
27) E' meglio un vicino vicino che un fratello lontano.
28) E' meglio un uovo oggi che una gallina domani.
29) E' meglio piangere per nulla che farsi male.
30) E' meglio spendere in pane che in medicine.
31) E' meglio arrossire che impallidire.
32) Sarto che non fa il nodo, il punto perde.
33) Tre sono le cose impossibili: far tacere le don­ne, far correre i vecchi e tener fermi i bambini.
34) Si fa più fatica a tacere che a chiacchierare.
35) Al piccolo della volpe non si insegna la tana.
36) A pigliar non esser lento, a pagar non correre.
37) A pensar bene c'e sempre tempo.
38) Per prendere bisogna correre, ma per paga­re bisogna andare adagio.
39) A contarli, i soldi non crescono.
40) A domanda frettolosa tarda risposta.
41) A chi non muore nella culla capita sempre qualcosa.
42) A chi nasce sfortunato, piove sul culo anche quando è seduto.
43) Il lavoro è una gran perdita di tempo.
44) Non vale nulla stringere il culo, quando deve scappare scappa.
45) Per salvarsi ci vogliono tre cose: occhi, gambe e un buco per nascondersi.
46) Andando per il mondo non si trovano certamen­te i salami appesi.
47) Chi insapona la testa all' asino, perde tempo e sapone.
48) Mentre i litiganti tirano la mucca, uno per le cor­na e l'altro per la coda, l'avvocato la munge.
49) In tre si può decidere assai bene se uno è assente e quell'altro non viene.
50) Si acchiappa prima un bugiardo che uno zoppo.
51) Non si può bere e fischiettare.
52) Non si può cavare sangue da una rapa.
53) Non si può afferrare una gallina per le mammelle.
54) Il pecoraio, anche quando si veste di seta, puzza sempre di siero.
55) Al vecchio rincresce morire perché ogni giorno ne impara una nuova.
56) Vigna e orto, uomo morto.
57) Aprile, di giorni ne ha trenta, se piovesse trentuno non farebbe male a nessuno.
58) Bagna l'orto di sera quando fa freddo e alla mat­tina quando fa caldo.
59) Pizzichi e baci non fanno lesioni.
60) Bel tempo, salute e quattrini, non fanno mai danno.
61) Guardati dagli uomini senza barba e dalle don­ne con la barba.
62) Bevi buon vino e lascia andare l'acqua al mulino.
63) Brutto affare per il topo che ha soltanto un buco.
64) Quando fiorisce il sambuco, le galline stringono il buco.
65) In pace i giovani sotterrano i vecchi, ma quando c'è la guerra i vecchi sotterrano i giovani.
66) Quando non c'è il gatto, i topi ballano.
67) Quando puoi stare al sole di Natale, a Pasqua davanti al caminetto non stai male.

68) Quando tuona di settembre, il vino trabocca dalla botte.
69) Quando vai a messa di mezzanotte con la luna, se hai due mucche vendine una.
70) Quando si diventa vecchi si perde il meglio.
71) Quando le barbe diventano fiorite, non più gon­ne ma succo di vite.
72) Quando la bocca prende il cibo e il sedere lo rende, al diavolo le medicine e chi le vende.
73) Quando le merde saltano in cattedra, o puzzano o fanno danno.
74) Quando le cose incominciano ad andare male, per­sino le galline vanno a fare le uova fuori del casale.
75) Quando l'acqua arriva al sedere, impari a nuotare.
76)Quando le scarpe del padre vanno bene al figlio, comanda quello che grida più forte.
77) Quando il gatto si lecca e si frega le orecchie con la gambina, pioverà prima che sia mattina.
78) Quando il cane si ferma per pisciare, la lepre se ne va a riposare.
79) Quando il pane è scarso, sono buone le croste.
80) Quando la volpe invecchia, le galline le cacano sul muso.
81) Quando accarezzi il gatto sulla schiena, il gatto, drizza la coda per farti sapere che il gatto finito.
82) Quando sei seduto a tavola, non c'è bisogno di avere memoria.
83) Cani, principi e figli di puttana, non chiudono mai le porte di casa.
84) Ubriachi e bambini, il Signore li aiuta.
85) Con i potenti comportati come col fuoco; non molto vicino e non molto lontano.
86) Con il padre e col padrone, hai sempre torto mai ragione.
87) Con il tempo e la paglia le nespole maturano.
88) Con poco si vive, con niente si muore.
89) Coscienza senza scienza è meglio che scienza senza coscienza.
90) Da giovane si può morire, ma da vecchio non ne scappa alcuno.
91) Dalla casa si conosce il padrone.
92) Dai lupi non nascono agnelli.
93) Dal giorno che fai un prestito, hai un nemico in più.
94) Della famiglia si vuole parlare, ma non sentir parlare.
95) Nelle bocche chiuse non entrano le mosche.
96) In casa è poca pace ove gallina canta e gallo tace.
97) Due dita di vino sono una pedata al medico.
98) Abitare luoghi non soleggiati, è malanno.
99) Dare un ago per avere un palo di ferro, cioè dar poco per avere assai.
100) Non fare come il marinaio Vecere, che, piscia­va nel mare per farlo crescere.
101) Non fare come Martin Frezze, che i calci in culo li prendeva per carezze.
102) Non fare del male perchè è peccato, non fare del bene perchè è sprecato.
103) Far ballare i trentadue (mangiare).
104) Fare come l' asino che dove s'inciampa una prima volta non ci passa la seconda.
105) Fare come quello che strappa le camicie nuove per rattoppare i sacchi vecchi.
106) Fare le cose con la cura che hanno gli asini a portare le pantofole.
107) Chi vuole la figlia accarezzi la madre.
108) Furbo come garibuia che per non bagnarsi si nascondeva in un ruscello pieno d' acqua.
109) Fin che l'uomo ha i denti in bocca non sa quel che gli tocca.
110) Anche un bastone storto può farti camminare dritto.
111) Donna senza amore è una rosa senza odore.
112) Fin che pende, rende, dicono gli avvocati quan­do le liti non si risolvono.
113) Vincere un processo significa guadagnare una gallina vecchia e perdere una mucca.
114) Gallina vecchia fa buon brodo.
115) Guai al malato che crede di asser sano, ma peg­gio al sano che crede di essere malato.

116) Bocca molto larga, che tocca le orecchie.
117) Gli amici devono essere come i soldi, non essere falsi.

118) Gli amici si scelgono, i parenti non si scelgono, sono come sono.
119) I cretini crescono senza innaffiarli.
120) Gli sbagli dei medici li copre la terra.
121) I cani mostrano i coglioni, e i coglioni mostrano i soldi.
122) I maiali pigri sognano le ghiande invece di procurarsele.
123) I consigli arrivano quando la casa è crollata.
124) I parenti sono come le scarpe, più sono strette e più fanno male.
125) I passerotti che vanno tutti assieme diventano magri.
126) Le scorregge sono una telefonata al culo per fargli sapere che la merda è pronta
127) I poveri hanno le braccia corte, sono i ricchi che hanno le braccia lunghe.
128) Il segreto delle donne non lo sa nessuno, eccet­to me, voi e tutto il comune.
129) I soldi non danno la felicità... quando sono pochi.
130) I soldi sono come la sabbia, un colpo di vento e volano.
131) I soldi sono come i mali, chi ce l'ha se li tiene
132) Puoi impedire al grano di non spigare? Così la gente di parlare.
133) L'amico è come l'ombrello, in caso di bisogno non ce l'hai mai.
134) L' amore, la tosse e la fame sono tre cose che si fanno sentire.
135) L'amore non fa bollire la pentola.
136) L'amore fa passare il tempo e il tempo fa pas­sare l'amore.
137) L'asino quando raglia ha fame, l'uomo quando va in giro è innamorato, la donna quando canta vuole essere maritata.
138) Il borioso che non si conosce bene crede di es-sere importante.
139) La bellezza va e viene, ma la bontà si mantiene.
140) La quaresima è corta per chi deve pagare a Pasqua.
141) La farina si deve risparmiare quando il sacco è pieno.
142) La neve fonde ma le porcherie non fondono, restano.
143) Donna specchiante, poco filante!
144) La donna è come il carbone, se è spento ti tin­ge, se è acceso ti brucia.
145) La donna è come una castagna, bella di fuori, dentro ha una magagna.
146) La gallina fatto l'uovo canta, il gatto dopo aver-la fatta non canta, la nasconde.
147) La madre alleva le figlie e la vicina di casa le marita.
148) La madre dei bugiardi è sempre incinta.
149) La madre dei ladri non muore mai.
150) La madre dona, la matrigna chiede: « ne vuoi ? »
151) La peggior canaglia di questo mondo e il sazio che non crede all' affamato.
152) La polenta è utile per quattro cose: serve da minestra, serve da pane, sazia e scalda la mano.
153) La paura fa sudare di gennaio.
154) La pulce nella farina si crede di essere mugniaio.
155) La salute senza valute a una mezza malattia.
156) La società non va bene neppure tra uomo e donna.
157) La terra dice: voltami se vuoi sapere quello che valgo.
158) La mucca mangia volentieri il fieno perchè ha buona memoria e si ricorda che il fieno era erba fresca.
159) La verità è come l' olio, viene sempre a galla.
160) La verità si sa soltanto dagli ubriachi e dai bambini.
161) Le bugie, come gli zoppi, si riconoscono da lontano.
162) La roba non è di chi la fa, ma di chi se la gode.
163) Le disgrazie vengono anche senza chiamarle.
164) Le donne quando sono fidanzate hanno sette mani e una lingua, quando sono sposate hanno sette lingue e una mano.
165) Le donne non tacciono che ciò che non sanno.
166) Le donne all'inizio sono tutto miele, e dopo tutto fiele.
167) Le ragazze sono d'oro, le sposate sono d' argento, le vedove sono di rame e le anziane sono di latta.
168) Le piante si raddrizzano da giovani.
169) Le sassate in testa agli altri non fanno male.
170) Lascia perdere la domestica se puoi arrivare alla padrona.
171) I figli succhiano la madre da piccoli e il padre da grandi.
172) Le carte e gli asini portano tutto ciò di cui sono caricati.
173) L'inverno dirada i vecchi.
174) L'inverno non è un bugiardo, se non lo fa alla sua ora lo fa tardi.
175) L'umo è l' ape, la donna e l'alveare.
176) L'uomo senza soldi è un morto che cammina.
177) La più bella ora per mangiare è quando si ha appetito.
178) Il bue magro serve poco da vivo, il bue grasso serve da vivo e da morto.
179) Il brav’ uomo si conosce quando non c’è più.
180) Il caffè deve essere caldo come l'inferno, nero come il diavolo, puro come un angelo e dolce come l'amore.
181) Il cane di due padroni muore di fame.
182) Il cane rosicchia l'osso solo perchè non può trangugiarlo.
183) Il bambino piange per il suo bene e il vecchio per il suo male.
184) Il povero è come l'asino, porta il vino e beve l'acqua.
185) Il primo che ha lavorato è morto.
186) L' avaro in punto di morte rimpiange i soldi spesi per la bara.
187) L'avaro ricco non ha mai ne parenti ne amici.
188) L'avaro fa del bene solo quando muore.
189) L'avaro fa ridere solo quando muore.
190) L’avaro è come l’ubriacone, più beve e più a sete.
191) L' avaro è come il maiale, è buono solo quando morto.
192) L'avaro scortica la pulce mentre salta.
193) Chi è ricco ha sempre ragione.
194) Il riso nasce nell'acqua e deve morire nel vino.
195) II sacco dei desideri è legato con un capello.
196) Lo stupido non si conosce quando nasce, ma quando cresce.
197) II tempo è come gli uomini, non fidatevi mai e prendete sempre l'ombrello.
198) I1 tempo passa adagio per chi è carico di fastidi e in fretta per chi non ne ha.
199) Il torto non trova mai casa.
200) Il vento non entra mai dove non può uscire.
201) Il vino e le donne fanno ammattire i savi.
202) La volpe prima di entrare nel pollaio misura il buco.
203) La volpe perde il pelo ma non il vizio.
204) Meglio impiccato che sposato.
205) Meglio logorare scarpe che lenzuola.
206) Mangiare, bere, cagare e lasciare le cose come vogliono andare.
207) Mangia questa minestra, o passa per la finestra.
208) Un battaglio non può servire per due campane.
209) Un furbo può fare un micco, ma un micco non può fare il furbo.
210) Una cosa uscita dai denti, dopo un po' tutti la sanno.
211) Una madre aiuta cento figli e cento figli non aiutano una madre.
212) Signore, fate che non sia cornuto; se lo sono fate che non lo sappia; se lo so, fate che non ci badi.
213) Ne a torto, ne a ragione non lasciarti chiudere in prigione.
214) Non tutti i mali vengono per nuocere disse il farmacista.
215) Pane e sberle fanno i figli e le donne belle.
216) Nessuno può morire come gli pare.
217) Parlare senza pensare e come tirare senza mi­rare.
218) Per avere compagnia si è sposato persino un frate.
219) Per riconoscere un furbo ci vuole un furbo e mezzo.
220) Per conoscere uno, bisogna mangiare con lui più di una volta.
221) Per far guarire un dente marcio bisogna mettergli le radici al sole, cioè a dente guasto tenaglia.
222) Per fare un buon caffe ci vogliono tre cose: caf­fè, caffpè, caffè.
223) Per la gallina che per tre giorni non fa neppure un uovo, adopera la pentolina.
224) Per il pelandrone è spesso festa.
225) Per niente neppure il cane muove la coda.
226) Per sapere la verità, bisogna sentire due bugiardi.
227) Pisciare senza scoreggiare è come suonare il violino senza l'archetto.
228) Piuttosto di lavorare la terra molto bagnata, stat­tene a casa a fare una riposata.
229) Più uno è cattivo più vede cattivi gli altri.
230) Prima di parlare è buona usanza inserire il cer­vello.
231) Ricco non è chi possiede, ma chi spende.
232) San Paolo quando cadde dal cavallo disse: "tanto volevo scendere".
233) Neppure cento ladri possono spogliare un uomo nudo.
234) Se ci sono le mosche nel mese di febbraio bi­sogna scaldarsi le orecchie nel mese di marzo.
235) Se non sbagliassero anche i sapienti non ci sa­rebbe più posto per gli ignoranti.
236) Se scopro quello che ha inventato il lavoro lo voglio ungere d' aglio.
237) Se la capra provasse vergogna non cammine­rebbe con la coda alzata.
238) Se il gallo si gratta dietro, la pioggia non può tardare.
239) Se il matrimonio durasse solo una anno tutti si sposerebbero.
240) Se il medico studia, il malato muore.
241) Se il lavoro facesse bene lo prescriverebbe il medico.
242) Se mia moglie rimane vedova non mi sposo

243) Se fai del bene dimentica, se fai del male, pen­saci.
244) Se non puoi fare come vuoi, fa come puoi.

245) Se vuoi farti ingannare, va da un amico a comprare.
246) Se vuoi provare le pene dell'inferno, fa il fab­bro d'estate e il muratore d'inverno.
247) Se vuoi ricchi e contenti i tuoi figli, allevali da poveri.
248) Se tutti i ladri portassero un berrettino bianco, il mondo sembrerebbe un prato d'oche.
249) Chi non regala e non presta fuggilo come la peste.
250) Chi non stima un quattrino, non lo vale.
251) Chi beve un bicchiere di vino prima della mi­nestra, saluta il medico dalla finestra.
252) Chi capisce di più deve perdonare di più.
253) Chi fa quel che non deve, avrà quel che non pensa.
254) Chi ha galline ha pipite.
255) Chi ha lardo da far fondere trova padelle dap­pertutto.
256) Chi ha pidocchi ha pidocchi, chi ha soldi fa sol­di.
257) Chi ha soldi è nelle mani del diavolo e chi non ne ha, lo è due volte nelle mani del diavolo.
258) Chi ha da fare con i cattivi, deve prendere bene le misure.
259) Chi è rimasto scottato dall' acqua calda, ha pa­ura perfino dell' acqua fredda.
260) Chi ha il mestolo in mano, lo gira come vuole.
261) Chi non ha il gatto mantiene i topi e chi ce l'ha li mantiene tutti e due.
262) A chi ha visto tre bei mesi di aprile, non rincre­sce di morire.
263) Chi è bugiardo è ladro.
264) Chi sta con le mani in mano ha poco oggi e niente domani.
265) Chi mangia la polpa, deve rosicchiare l'osso.
266) Chi mangia fa le briciole.
267) Chi nasce disgraziato, se cade all'indietro si rompe il naso.
268) Chi perdona ai cattivi nuoce ai buoni.
269) Chi piglia medicine senza avere male, consu­ma l'interesse e il capitale.
270) Chi non può macellare il maiale, sogna le salcicce.
271) Chi spiffera gli affari suoi non è capace a cu­stodire quelli degli altri.
272) Chi rompe paga.
273) Chi zappa di corsa fuggendo raccoglie piangendo.
274) Chi si inchina troppo, mostra il sedere.
275) Chi non sa dire bugie, crede che tutti dicano la verità.
276) Chi non sa fare il proprio mestiere, meglio che chiuda bottega.
277) Chi non sa cosa fare dei quattrini, si metta a litigare.
278) Chi aspetta aiuto dai parenti, aspetta fino a quando gli cadono i denti.
279) Chi studia tanto impara poco, ma chi studia poco impara niente.
280) Chi tarda a mettere i denti, vede morire tutti i parenti.
281) Chi va e riesce a tornare a casa sua, ha fatto un bel viaggio.
282) Chi non vuole piedi sul collo non deve inchinarsi.
283) Chi vuole pigliare il muro a testate, si ricordi che le corna sono sue.
284) Chi si tira troppo indietro, finisce con il sedere a mollo.
285) Chi vuole far morire la moglie, la porti al sole di febbraio.
286) Chi troppo vuole nulla stinge.
287) Chi vuole, tutto puole.
288) Chi si vergogna di lavorare, si vergogni anche di mangiare.
289) Ciò che si risparmia per la biada si spende poi in frusta.