LS STÒRIE

Se ël nostou mountànhë

ou poudeissoùn parlà

que de storiou

ou poudroun countà.

Contou dël masquë

e dij coùntrabandié,

stòriou ‘d tchasòou

e ‘d bërdjé,

ma cò stòrië

d vitou gramou

e ‘d gron travi,

que an tout ël famìjë

ou mancàvou mai :

d tchomp da sapà,

d ort da sëmnà

d fen da ardeùire,

d bestië da tchadlà

dsèila da bate

per fare in pon nèir,

nèir e dur,

coume ël perë dl’àiva gront.

Liounèrë da bate

coun ij sërquioù

per alà a prende

d fen e ‘d bosc

que n’à mai proù,

d manhà da anlëvà,

d mort da soutrà,

ma sempe avònti

e ventàve tirà.

Ma que belou festou!

Nhin in soldi an sacòtchi

Ma as balàve, es tchantàve

E ou bastàve in armoni!

E per alà a scola

Socou e cartèlou ‘d bosc,

in toc sout aou bras

ma que divertimënt

martchàse da pré

e prense a scoupas.

Ah, se ël nostou mountànhë

ou poulèisou parlà,

ma ‘d nouzàouti in djòrn

sanc cou poudroùn countà?

STORIE

Se le nostre montagne

potessero parlare

quante storie

potrebbero raccontare.

Storie di masche

e di contrabbandieri,

storie di cacciatori

e di pastori,

ma anche storie

di vite grame

e di gran lavoro,

che in tutte le famiglie

non mancavano mai:

campi da zappare,

orti da seminare,

fieno da raccogliere,

bestie da accudire,

segale da battere

per fare un pane nero,

nero e duro,

come le pietre della Stura.

Strade da battere

con le racchette da neve

per andare a prendere

fieno e legna

che non ce n’è mai abbastanza,

bambini da allevare,

morti da sotterrare,

ma sempre avanti

si doveva tirare.

Ma che belle feste,

non un soldo in tasca,

ma si ballava, si cantava

e bastava una fisarmonica!

E per andare a scuola

zoccoli e cartelle di legno

e un pezzo (di legno) sotto il braccio

ma che divertimento

corrersi dietro e

prendersi a scapaccioni.

Ah, se le nostre montagne

potessero parlare,

ma di noi un giorno

cosa potrebbero raccontare?