Verdeggia

Ën Vërdegia, ën l'autun dër r'an pasà li àn arangià in'autra capëleta. Trei ani fà li n'avin già arangià üna en gin ciù a munt dër paise, en la muntàa der Moure. Ades l'è tucà a quela de'r Culetas, en le camin che d'en Verdegia va a Cuìn, en Barbun e pöi a'r Pas da Guardia o vers 'r Pëlëgrin.

R'idea d'arangiàa a capëleta de'r Culetas e avüa, com già per la capëleta de'r Moure, dë Renato di Cioti, che'n të sti urtimi ani purtrop la pers a višta šquaji de tüt, ma l'e animà da tanta bona vuluntà. Da per èe n'uurìa pesciù-nu fàa tüt, ma la truvà di amighi che li r'an aidà: ina giurnàa Mariu de Michèe, cun a sa caréta a mutuu a purtà r'arena: poi Ëntoni de Ce dër Puinet (President da

ProLoco) e Giuliano cun i feri d'ër mëstèe e 'r simèn sciù e špàle li sun arivai ar Culetas e li an fait er travagl. Don Alvise 'n li ani pasai l'avia già purtà ina bela štatüeta da Madona e cuscì adés a Capeleta e a pošt. En le mesë de giügn de št'ane li an anche arangià a Capeleta da Ciasa dër Monument, dund in së fèrma cun e due prucesiun da Madona dër Carmine e dë San Roc. Anche ste travagl cusì e avü fait da Ëntoni e Giuliano e tuti ensem e i dijem grasie, përchè li an pröpi fait in ber travagl.

Ën le cause 'r li vòo tanta bona vuluntà e 'n gin d'ëmpégn! Chisà che anche šta cousa cusì ne pöšchë esu in'ucasiun per ënvitàa di autri a fàa autrétant!