L'ha chichi ani ch' a rùuba dë šti ani 'n la Ciagia la s'é méssa a sciurtìi, e dë sò vèn arëngrasiàa parigli Ciagée chë li y han piglià pasiùn. Cuscì e péma savée ciü bèn cumë li së vëštin i Ciagée dë šti àni.

Vèn dìi ch'ër l'y ha dëché dë futugrafìe véglie chë le sun pröpi bèle. Le sun de futugrafìe ch' e gènte ch' ër l'y ha 'ncòlë le purtavu 'ncòo tüt' i dì a rùuba dë šti àni o sëcunù le sun futugrafìe dund quili ch'in y véir ëncòlë li s'han més šta rùuba për l'ucasiùn (ma ad ogni mod la é rùuba antiga chë li avìn chità dë metursé giüšt chic anë anant).

Pöi vèn dìi ch'ën la Ciagia ër l'y ha 'ncòo dëché dë trösi dë šta rùuba, tant da uvraìi chë da fèšta, chë li sun sciurtìi d'ën dund li èru barai përché chicün chë l'avìa 'n cà šta rùuba përché la èra di séi végli e dunca 'r l y èra afësiunà, l'ha piglià pasiun për le cùuse dë šti àni e 'r s'é dunait d'aturnë.

ën lë mumént ch'e sém, e créd ch'in dévë acampàa e štüdiàa tüt lò ch'é da noštra tradisiun, ciü dërégë ch'in po', përché i nöštri végli, chë s'argordu 'ncòo tante cùuse dë šti àni, cianin cianin li s'ën van. Arura in po' acapìi chë l'é 'npurtant sërcàa, štüdiàa e urnarsé a métu -magara anche dëmà pr'in dì- a rùuba dë šti àni përché fàa lolì 'r në vòo dìi-nu fàa de nësciarìe o fàa tant për fàa, ma 'r n'aìda a savée 'ngin ciü bèn chi e séma e loc e àma dë dëfrènt dai autri. S'ër mod dë veštursé de gènte 'r dìiž chi le sun, arura, cum' e hai già dìit, štüdiàa a rùuba dë šti àni 'r vòo dìi cunusciursé ciü bèn.

Dae futugrafie e dai trösi dë rùuba dë šti àni chë li han ëncòo 'n la Ciagia, in véir chë la é apuprès cumë quéla di autri paìisi da Tèra Brigasca, tant për la fasiùn cumë për lë nomë ch'in y duna.

S'e vuréma dìi fin quand i Ciagée li han purtà tüt' i dì 'r cuštümë, vèn dìi ch'ën la Ciagia la é 'ndaita dëfrènt chë 'ntë tanti autri paìisi da Tèra Brigasca, cum'ën l'Üpëga o 'n Reàud, dund i riéri ch'han purtà a rùuba dë štamégna përžémpi li sun i òmu. ën la Ciagia, a riéra ch'in s'argorda chë l'àig purtà a pitòca, ch'e n'hai già parlà 'n li autri nümëru da Vaštéra, la é avüa ina fémëna, Catarì Lanteri, chë dë štranòm li y dižìn "a mùnëga" e chë la é morta dër Sinquantetréi.