Cuscì difati la ven ciamàa ën li vegli ducúminti truvài da Don Allaria, ër prevu chë cura a bibliutèca da diocesi de Vëntëmigl. Ër Vescu emérit dë Vëntëmigl, Mons. Giacumu Barabino, chë già parigli viagi l'à celebrà a mésa ën la Vale di Maìstri, l'à ëncargà Don Allaria dë faa tute e arserche puscibili për avée ina ciù giusta ënfurmasiun sciu a nascita e a storia dë sta pëcina gëjeta, che la è avua, ën li seculi pasài, in centru spirituale di pastuu brigaschi. Fin a ëncoi e am dëmà de cunuscense tramandae da a mëmoria di nostri végli da Briga, dë Murignoo, dë Carnin, dë Viusena, da Ciagia, dë Verdegia e dë Reaud, chë suvent le sun ëngéch ëncerte o fantasiuse. Ën li paisi brigaschi. da vale dë Tana e da vale Argentina a gëjéta la é cunusciùa cun ër nom dë "Sant'Erim"; ënvece ën le vërsant fransésë, ultre ché Sant'Erim la é cunusciùa cun ër nomë dë Sant'Elmo. Dai scriiti ch'a truvà Don Allaria, ër rësúrtëria chë la era ciamàa "Cappella di Sant'Erasmo", nom ch'ën li ani, adursend ër son da "r" en "l", ër sé cangià da Erasmo ën Elmo. Da ina serta curispundènsa di ani 1906 e 1907 tra ër CAI dë Génua e i pastuu da Briga, chë la tratava d'ina richiesta d'usàa com "rifugiu arpin" a caseta chë la è vejin aa capela de Sant'Erim, ër së lég com ëndirìss " Al Priore della Compagnia di Sant'Elmo dei Pastori di Briga". Sti ani a pecina custrúsiùn la era a canonica d'ën Capëlan ch'ën li misi d'ëstà ër vëgnìa daa Briga e ër së stabilìa en la Vale di Maistri com prévu di pastuu, ma anche për faa scòra ai giuvu e ai figliói. Don Allaria ëncumënsed e sei arserche, l'argorda r'inisiativa d'ìn grup dë vuluntari chë së sun ëmpegnai a arcustruíi a gëjeta cun ste parole: "Il lodevole impegno di tutti coloro che, identificandosi nella Etnia Brigasca, si sono proposti di riportare in vita e a nuova utilizzazione la Chiesetta Alpina di Sant'Erasmo nella valle dei Maestri, invoglia alla ricerca di quei dati cartacei per far sì che la storia di un rudere, ripulita da tradizioni e leggende, diventi reale e richiami il ricordo di generazioni brigasche che della Cappella fecero un luogo di preghiera nei periodi dei loro alpeggi estivi". Grasie a Don Allaria per le përsiuse arserche chë l'à cumensà a faa.. R'Asuciasiun dë Sant'Erim l'an farà ina públicasiùn për lasciaa in'argòrd d'in mumént ëmpurtant da vita di pastùu Brigaschi, faita dë travagl dùu, ma anche dë fede e d'atacamént ae sei muntagne . Entru st'ëstà i cumpunenti dë r'Assuciasiun dë Sant'Erim li cöntu dë finii i travagli d'arcustrusiùn da gëjeta për purerla inauguraa e arcunsacràa ai trei dë sëtembrë dë st'an.