An gal u ciântêt, dauti u rispundunt

E spuintét l'alba dûn' aouta giurna

tùti u s' levunt par téns e u s'pruntunt

a alà a travaija an ti ciamp e n ti prà.

Na cioca i sunêt  l'Ave Maria

cume n'arciam par al giàns che un prûn

u s'ancaminunt adasiot par la via

purtant a spala li fer cu 1' an bsûgn.

Chi tu la sapa o la pala o la trent

dûi lu suve par puié pourta tera

an bôghia u portêt an cavagn tu la smant

uist zaus e ulat l'aria chi jist gnint tant fera.

Sén du meis d' mài, la lûna i buna, ala giurna i bela, est san che vàit

par sna trûfules, tu unpoc at furtûna

prima dla seira esrat bele tut fait.

Lu ciamp u prunt u ncaminount a sapà

la têra i dûra, i rountêt la schina

furse esrat miai a s' dunen na picà

s'est anpoc garvu e s' fàit meno fatiga.

An poc piû nai ant'un ciamp davìsìn

carchés laureres tu lu ciargiu sla testa

u arivunt tranfiant, tapà giû lu garbin

us setunt an circul par fari an po t' susta.

Una i intunêt na bela ciansun

1' sautes u fant coroe par na brivata,

tuti uls' ascutunt tou tanta atensiun,

finì at ciantà u s' navant tutês t'frata.

E sunêt l'Angelus, est già mesdì

tûti u la piantunt ichì at travaija

par an mumânt, an mumânt chitì

carcûn tra lur u diunt n'Ave Maria.

Ansima al câ e ncaminêt a fûmà

carchi fournel, u fant la pulenta

es sìntet l'udu, est ura d'alà

a câ par fari la nostra marenda.

Na bêla fâtâ at pulenta e tuma

na scaôâla at lait o n'bel toc at giunca

sta su na pera, ant' lairi a la buna

anpòc u s'arpôsunt fin chest ura at turnà.

An pô d' ripôs u fait bin, urà u tuarnunt

tûti au travai, e na ancù par an poc

dopo mingià e vait miei, u s'impegnunt at buna vôia a sapà l' ûltim toc.

Oh.... gen finì, lu rat l' en chapà

u diunt, e u sna tuarnunt vers ca sudisfait

an poc fatigusa ijst sta la giurna

ma usunt tûiti fer du travai cu l'ànt fait.

Na scûoela at mnestra, an toc d'pan e tuma

la sina i faita, lu di u finì

ant' lairi u schèrsunt e ciaciarunt prûma

che vineìt l' ura d'alà a dûrrnì.

Ormai est noit, an carchi cantun

iat an dusôl cu ciantêt as n'arbu

lu sun lamant u sint sempêr piû lugn ...

cume e fûs n' eco, piû lugn.... Piû lugn.....

Cosa e sucedêt, an dasveiu tu an saout

ge fait an sungiu, geru sta andûrmì

pensant al ciosês d'un bot, e n' dispiait

ma lu min sungiu pùrtrop u fini.

Eier mac an sungiu, an ricord at dauti tens

cu mat ripurta anpo andre, a sei dì

t' cant che la vita iavit ancu an sens

at cant che al nost' gians uierunt tûti piû ûnì.