Ii vien giü per lu viol

lu matin ben bunuro,

en supetiant, bu siu bastun

per la messo premiero;

lu mucet fiuragià s'la testo bianco,

lu tricò ricamà se la coto niero,

ma vu cunuisu 'ncà Dando Talino,

lu temp la passo ma vu se pa ciambià.

 

Dando, dando Talino la giuventü

avé 'ncà 'scricio s'la frunt

vu büvé l'aigo d'Ia funt,

 

dando, dando Talino

vu me fasé navisà lu bel temp,

lu pü bel temp passà.

 

Ii me fai navisà la sio belo casoto,

lu trupel, vace e vel,

lacc e bür din sio croto,

i sie pra tüci vert, la sio biaiero,

i mie braie 's-ciancà se la seresiero,

ma eiro ies restà bu na gialino

mai ies cuntento cumo carant'an fa.

 

Dando, dando Talino la giuventü...