Trubasse 'nsem dedin al ciaut,

l'üvern tan freit, la fai piasì,

trubasse 'nsem a nosto gent,

i amis pü car, lei tantu bel.

 

Devisà dal temp delüégn, passà,

devisà de tüci i nosti viei,

vol dì fermà n'estis lu temp che vai,

vol dì pensà, pensà.

E la neu che calo giü pian pian,

delai de foro i vedre gris, ghiassà,

seméo di-nu tut sut vòus:

"Vulesse sempe tüci ben!"

 

Trubasse 'nsem dapé lu füèc,

che 's-ciaudo i cor, fai recurdà;

Trubasse 'nsem vol dì ciantà

la gòi ch'aven dedin de nus.

 

Devisà dal temp delüégn, passà...