Vàu, vàu, vàu a la pastüro

lu matin findi a la sero,

vàu per viol, bòucu lu siel seren,
portu s'la 's-cino 'n piciot agnel.

 

Ma curo calo la sero sentu la ciòco che sono,

bòucu delüegn, enté la nüécc,

pregu tü angel dal siel,

ma curo calo la sero véu che tumbo n'estelo,

fame trubà l'amur, l'amur che süégnu pü bel.

 

Miu pirin e mio mirino

sun vengü amun fame na viro,

m'an purtà na buato de gatò,

na coto novo ben fiuragià.

 

Ma curo calo la sero sentu la ciòco che sono...

 

Tut lu giurn ciantu cuntento,

cuéiu fiur e tricutéu,

i uselòt cianten decò bu mi

e la biaíero grigno avalant.

 

Ma curo calo la sero sentu la ciòco che sono...