Tourta al foei

 

Si fazia la pasta coun: farina, bur, oeou e sucri. Si ëstiravin i foei coun ël lazanhou, ës butava dëdin ën na tola ën foei ët pasta, ën prus coech coun ën poc ët vin e ët sucri, së couatava coun n aouti foei e si fazia coezi al four-nn.

 

Couloump

 

ës piava ën poc dët pasta que fazìin ël pan, ën ciot micounet; dë din i butavin ën prus o ët questanha sëcca, li crùa e pe lou butavin ën tal four-nn a coezi ënsem al pan.

 

Anhoulot coun i bodi

 

ës fazia coezi i bodi plà coun ët sal e ën pori, coura ierin coech si ëzbinhavin dëdin ët la brousa coun ël vëntoulou it la puolenta. ën na peila si fazia fricasà ël bur e ëz jountava i bodi ëznhacà, ën poc ët fourmagi gratà. ës girava ben, que feisa tut mësquià e s ëmpinia la pasta.