Dins lo tèxt:


lhi, trabalhar, dalhaira, culhir..... escota


lh (seguita da una vocale) si pronuncia i, in alcune zone è pronunciata, gl (di giglio), g (di gelato)


vielh, filh…. escota

lh (a fine parola) si pronuncia i, in alcune zone è pronunciata gl (di giglio), c (di cima)


Dins lo tèxt:


montanha, ganhem…chastanhier, nhòc, luenh escota

nh si pronuncia sempre gn (di ragno)