Enti in rete L.482/99   

Poesie da Olivetta

"I martiri di Sospello"

"Ï MARTǏRǏ D’H’SPĔE”

"I martiri di Sospello"
italiano

 Quindici collane

quindici ragazzi

quindici vite,

vi hanno legati

picchiati poi ammazzati

come bestie nemiche.

Il sole quel giorno

si è nascosto

dietro le nuvole,

nuvole rosse di sangue

di quei ragazzi

che mai si sono macchiati...

di niente...

in quei occhi disperati

il ricordo doloroso

delle mamme lontane

che non potevano

sapere quanta sofferenza

e quanto piangere e lacrime

da quei occhi innocenti!

occitan

Kǐnx culane

kǐnx maňiăn

kǐnx vǐte,

văn lǐgă

pǐcă pöi mahă

cum bĕstie n'mǐge.

e hǔrĕiə, kĕe dǐa

e hĕ acǐătă

d'rĕ ĕe nĕğe,

nĕğe fruisce d'hăng

d'kǐli maňǐăn

k'mai h'hǔn macinii..

d'rĕn..

n'kǐli öii d'sp'răii

e r'cŏrd du lǔrǔu

d'ĕe maiř lön

k'n'ǔ purǐu

haǔpǐĕe canta hǔfrĕřnha

e cant cǐürăa e lagrǐme

d'ă kǐli öii inducenti!

 

 

Alba Lorenzi