Cond l'invernn

l'era bele fnì,

'n cheichi giuch, da port

u iera in nì

facc 'd fen vei

opura 'd paia

sut ina goiba

o dré a ina sraia.

Lì, desc, duz ov

is rapazovu

sut a la chioz

chi sccuvazova

pr vint

e pasa dì

finché e pulin

u fus gnent fnì.

A scquì, chiel,

us rngiova:

l'ov, cun e bech

u scuzova

pr dliberose

da la grosa noia

d'avai 'ntorn

acla groia.

Alura cheicune

i sctovu alerta

e, cun la man

ben escperta,

i gavovu

a che buciunet

bele succ

e pr gnent manet.

Sut la sctiva

'd ghisa nera,

'ntla cuscina

u iera

u scciuvdau

cun u sctraz 'd lona

cu fova da 'ncubatriscc

pr ina smona.

E man man

che un u scquia

l'anova a fnì

'n cumpagnia

d achei chi aviu

trai o catr

ure 'd pì

o magora già duì dì.

U iera sempr achel

cu 's fova scpetò

a drubì i oi

e a piucinò;

vate a pres

che idea us fois

a sctò 'ntl' ov

sccosci in mois!

E cond iera cumpleta

la scciuvdarò

a la soira...
che piucinò!

Alura u ciac

cun u se 'rgnau

us scluirova

dauscin au scciuvdau.

Ui capitova "Pascca ota"

ogni tont

e cond ui ruvova

e Vnrdì Sont

la numerusa

e alerta famia

iera già a rascpò

'n mez a la via.

Chi pasova pr anò

a bascciò la Cruscc

us feimova

a scutò la vuscc

da cla chioz

chi ciamova i pulin

pr avai tucc

ben dauscin.

E 'nvghend

a cla chiuzò

tuta 'nsem

ben rapazò

cheicun scicur

is sren augurà

pr la sctagiun

ov a vuluntà!