La pulenta iai già prunta,

apoina 'nscia dn tla brunza;

sccupazò ben da e basctun

dsctacò da u se tacun.

Cioda e loiga 'nzima a l'ascctta

cun e fi 'd risccta taiò ftta a ftta,

u se prufum u s sccpantia

dn sca fìn 'ntla via.

Cundia a bur e tuma mola,

cun rscchera o brgunzola

cun bruz, giuncò o cavaré,

chioilu achel cus tira 'ndré?

E a che mut rusctì sla broscia

facia 'd boscch cuatà 'd roscia,

cun la tuma che 'ntornn i virà

e dscluò i fè la fira?

Us po dise che da cl' 'ngrup

ui nesc in 'pcun da galup

cu fè 'lcò labre e beibiscc

ai parent e ai amiscc.

E che piascì pugai truvò

la pulenta cumudò

cun la bagna 'd bulai sèch

chi nu fè in piat pr i pi lèch.

U ià però dicò e posct

a cubiola a la sausisa arosct

cun le sfrse e cuteghin

cumpagnò da in bicel 'd vin.

Cun e mrluz cocc a e verd

la pulenta 'n bagna is perd

cun i puor fricc 'ntu lord

iai buna peid cun anciuve e cord.

E la ftta chi po' vanzò

buia 'ntu lacc e scpuvrazò

'd poivr bionch e 'd gratum

is caria 'd gran prufum.

Ma lasciuma pura lì

uresct us fnisc mai pi

'd fo ina lunga plenta

si cumpanagg dla pulenta!

Turnuma 'ndré 'd cheichi dì

cond u iera poch da zrnì,

cond la pulenta sccun tucc i san

is mangiova a e posct de pan

e cunsumò au cer du lum

cundià a l'oria 'dl' uscc e a e fum

e magora monch tont bundusa

alura sci chi era gusctusa!