Bambin 'nt sta Nocc Sonta

u suma tucc izì rapazà

pr dite grazie d'avaise gardà

'nta chi dì du diluvi.

Us suma butà tonte vote a e pericul

senza monc rendsnu cunt.

Menu male che i noscc Ongel Custode,

cumandà da Ti, is an tngù la man subr la testa.

Fè, o Bambin che i noscc rian, che oira i sun tont bei,

i fazu pignent le furie da cu dì,

chi butu pignent 'n pericul le nostre cà, le nostre vie

e nusecc u cuntinvruma, fin che u pugruma,

a viv 'n mez a ste muntagne dauscin a Ti.

Giuta achei chi sun stà 'd pì sfurtunà 'd nusecc;

chi an prdu i se pi cor;

chi an pignent in toc 'd cà da rparose;

chi trovu gnent du travai pr mantnì le sue famie.

E pò ut racumanduma 'ncò i noscc vei

pr chi posciu fnì ben i se dì,

i giuvu che i pìu gnent dle brute pieghe

e tucc achei che ian dabzogn du Te sustegn stanocc e sempr.

Grazie Bambin.