'Nti trai dì prima dl'Ascnsciun

u fuma 'ncò le rugaziun

pr ciamò piova o temp bel

a Chi cumonda tera e ciel.

Lai vera cu ià cambià

tont da i agnn pasà

ma lai sempr bel fo la funziun

pr fede e tradiziun.

Da in pez u sià prdù

la moda di "BATU"

chi drubiu la prucesciun

cun capa bionca e basctun.

Us veg pì la cumpagnia

dle umiliate e dle fie 'd Maria

che izì, ntle Funtone

iaviu cape bionche e gione.

Cheicos però l'ai rsctà

propi peid 'ntì agnn pasà:

le capele cun i uscc dubert,

cun le labie si cubert,

i autò cun le fiù 'd prà

cun le tuaie 'd toira 'd cà

e peu... le cioche 'd bun imur

e l'aprim carià 'd culur.

E uià scicur semp la Cruscc

a benedì, boscch, prà e duscc,

besctie, cà e gent

tut 'ntì sctes mument.

E 'ntl'oria frscca 'd magg

chi 's fè sntì a u se pasagg

ti, 'nte pra snuiò,

t't but a cabalizò:

"chi snù vè via, chi mor,

i zozì ut sctrgn e cor;

agnn pr agnn 'ntle Rugaziun

u si sccurza la prucesciun".

E pr la tua tescta 'n po' viroira

chi snu vè 'ndré 'ntla nosctra sctoria,

a Nuscgnù ti 't ciam prdun

'dment ch't pii la Benediziun!