Lai ina soira scpeciol sctasoira:

u sià apoina visccà ina stoira

e l'oria froida di Sont, tut 'nsem

ià lascià udur amor 'd grisciantem.

'Ntle ca i lum i scmiu sccambià,

u dì di muort lai sccosci pasà,

le cioche i sunu 'ncò e, a scto ben cuai,

i bot is sentu ben: un, duì e peu trai

chi meru 'ntla valada, 'ntla buigò

e invitu tucc nuscecc a pregò

pr chi, sccusà e miscterius viagg

lagois damonca 'ncò dn po' 'd sufragg

E peu... ma propi a torda ura,

tsctas a fià suscpois: ina puorta i sccrizura!

Ma giache! Uià scparì la nosctra sctoira

e... dicc facc, u sià 'Ivà 'n po' d'oria

chi rapaza le feuie scche dla gazìa

e peu i le supatuna e peu i le moina via.

E a mezanocc: tic... tic... ai veri dia cuscina,

tt auscin a la fnesctra, 't tir la tndina:

due sctize 'd piova, dmà due quinté

e peu nobia basa: us veg monc da izi a ilè.

'Ntla sctiva la broscia iai sccosci zenn

puntà su tovu 'tzer i oi pr dite e ben

e alura d'avrtì propi ut scmia

la presenza di Onggr dla tua famia.

I ruvu da la gran luscc dl'"ETERNITA'",

i dan in vir 'ntla tua, 'ntla sua ca

e ti già 'n po' nzignuchì 'tzent

che, pian pian, invadu la tua ment.

E lì is coiu i magun, i fsctidi, i te pnsé

ma peu...ian descideri d'anò e, senza virose 'ndré

i scvanisciu 'ntla gran 'rlusciù

pr turnò "beati" a cuntemplò Nuscgnù.

I van cun l'oria fina di muort. Oh... i sun bele anà!

E ti? Asctu dvote drumì? 'T sesctu sugnà?