I diu che u temp

l'oi mat peid la gent.

Cond ersoira us suma cugià

u iera sren,

smatin cond us suma Ivà

u smiova la fin 'd tucc i ben.

la nevu chi carova 'n ti veri i picova

is ficova 'n tucc i pertusc

e is gavova tuta la lusc.

U suma nisci fora

pr anò a la scora,

ma u saviimu gnent scun fò

pr caminò.

Pulida 'n cheic post iera la via

e pioina 'nt iecc iera sparia.

Vers mesdì u temp la cambià

'd nuò u la chità

u surei u sa beicà,

e.... us capiscc u sa sciuvdà.