Ina ciuveicò 'd casctagne rusctie,

ina lenga 'd tuma mola scburò,

meza cazarola 'd trifure buie

e parei la zina i pughia già anò!

Dop mangia cun u ggré o cond ui nuova,

lavà le sccuele e duià 'n scà,

pore vei u rusori usgnova

pr purtò sufragg a chi u sn'era anà.

E tucc, subii dop i ciapovu voia

d' anò 'ntla sctala: e ben, propi lì

pr fo pasò u temp e la noia

fin cu fus ura d'ano a drumì.

A ina mira u si 'rcampova i auscin:

un, duì... e dui catr e peu 'ncò,

cun i lum, le candoire, i lantrnin;

a la fin u iera l'intera buigò.

E alura l'era scosci gran fescta

cun tuta a cla gent rapazò;

fin "Griva" i ciantlova la tescta

e "Condì" i chitova 'd rumiò.

Iera misera, lai vera la paria:

due vace e in vitel, ma... pazenzia,

pr la numerusa povra famia

l'era man dla Pruvidenza!

Le mattte i fovu de gran pizet;

mamò i 'ncaminova u sccapin

i giuovu a "tera"su sccagn, i fanzet

o ai butun scciancà dai cuitin.

E more veia la ruca i pruntova

cun ina cruva i fova sariva:

riscta, grupe o lona i firova

dricia 'nte piz dauscin a "Griva".

Pore ubuscova cun e cutel

cu s tnia da cunt, a le sctoire,

trai bue nove pr in vei rasctel

stà su sccagn a u cer dle candoire.

Papò ruvà apoina 'd fora

cun la lé meza dsccuniò

u 'ntrtuiova ina nova ciabrora

ché... l'era bele temp d' anò a tirò!

'Nte mugg dle foie scche e smascie

i pi pticc i fovu peid i teipun

e 'ntle curte ma noce galerie,

a pasose la seirona ieru bun.

Lì dinz, n'ta cla scriziurunò

i grignovu tucc, tont da fnise:

la vjia iera 'ncò gnent pasò

che cheicun i fniu d 'ndrumise.

E Sant Antoni che da la sua misctò

'mplacò dré a l'usc u prutegia

dì e nocc, 'ntla lunga anò,

le besctie dla misera paria,

'nta cle froide soire, a la bela mei

l'avia gran da fo a tnì sut oi

pticc e grongg, giuvu e vei

chi piantovu su in gran batiboi.

Cond iu fnia peu la seirona,

giuntà l'ori nov 'ntla lanterna,

more i cuia: ruca, fus e lona

e 'nscia fora: "che oria da garaverna!".

"E fanzet, u si fè in bel ghiazun

prima cu scibmu ruvà a adman."

e virò ai pticc:"Vuscecc, fe peu ben atnziun

a pasò a cuì e "Bundì Bunn Ann!"