Enti in rete L.482/99   

Recupero della memoria

Qué patate, qué patate é qué tchistagne.

Che patate, che patate e che castagne.

Fondo Sonoro Marica Barbaro

Intervista traccia 10 B, (00.00/03.51)

Informatore: Maijna-Maria Missinatto

Luogo: ignoto (Castagnole?)

Data: ignota

Qué patate, qué patate é qué tchistagne.
franco-provenzale

Pruma veus: sè ma coun li fieu ... sè, sé ... sé i-aviàn li fieu dli pra...magara ...

Scounda veus: sé, ma fieu dli pra! Perqué mè m' ricordou co auncoura mè can t'alave su a fa l'ultima guarbinàya, l'ultima brasià ...bèle bèle ...

Pruma veus: ahh sè, sè ...

Scounda veus: cuive eul più bèle ... eul più bèle ...

Pruma veus: alouvou a pìale fin ... équì ...Quinota ... sì eud ...Piazìn...

Scounda veus: sì eud Castagnole ...

Pruma veus: ...Quinota ... é Maria ... é soulì m'arcordou gnaca pi ... vinì dju tchardjàye ... da Poumì... vinive dju tchardjà, ma coume prope eud guervinà faite su... ma prope da bin ehhh ... pér poco ...i-a butà noum lou tchouf-tchouf ... lou bérlicave ... alouve dju ...bin faite ehh ...

Scounda veus: eh dja véntavet fase gran bèla figurra ...

Pruma veus: pasava quiél dju a casinà ...can cou finéit ...lou tchouf-tchouf...

Scounda veus: fazont pè 'na vìi bèla loundji, né? Alà su ...da Poumie alà su a Castagnole ...tchardjaya parèi... è pè co lounc, né?

Pruma veus: é prumma eud fa la ca éiquì tayavou tou lou fèn...

Scounda veus: ah perqué ou l'avont euncoù gnan la ca isì, vinivount su mac tayà lou fèn?

Pruma veus: vinivou su taì l'èrba, dopou sèn fait la ca iquì ...ou l'ont faita qué m'arcordou ...pasavou dju da Fubinà ... can cou-y.ont fai la ca iquì ...gnanca tant briva... qué mè érou magnoutouna là... a oura ou sount pasà stant'an... sè... é oura è-y-eu dja toueurna dju... m'a ricordou, m'a ricordou...Fubinà...

Scounda veus: sémpre padroun da la part toua ...

Pruma veus: sémpre papà ...pér forsi ...

Scounda veus: tè détchidieit tè perqué papà ou l'ère gnan ...

Pruma veus: ehhh ...

Scounda veus: èret a Turìn toun om...aleura détchide toi ...énvétche a la Gran Costa è-y-èret sémpre lou pedroùn é ou détchideit quiél...

Pruma veus: ehhh dja...

Scounda veus: s'è-y-ère da zna eul patate ou détchidet quiél ... aleura ...

Pruma veus: ehhh pér forsi...

Scounda veus: è-vintave gouarnà anque la lunna m'a zmaie, né?

Pruma veus: ah sè... è vintave cambià la zman, lou tchamp perqué se no eul patate ou vinivou gnan... ahhh la lunna deul patate ...qué patate ...

Scounda veus: lou tèrènou-y-ère gna euncouinà coume ourà...

Pruma veus: mah ourà è-y-eu pa pi gnènte, ourà è-y-eu mac pieunte, è-y-eu pa pi gnènte ...

Scounda veus: ma dizèn propi lou tèrèn ou-y-ère più boun ...butave tan iam...

Pruma veus: ahh butian iam...

Scounda veus: butave iam...

Pruma veus: ahh butian iam su laou ...

Scounda veus: é poi lai è-y-ère prope lou tèrèn boun da patata perqué pér vinen tante paroi...

Pruma veus: patate ou n'avé, patate n'avé ...né butian ansai éiquì ...eunt la stansia éiquì ...ahhh qué patate, qué patate é qué tchistagne qué ou 'n véndòn...

Scounda veus: ma ou 's véndoùn eud co?

Pruma veus: castégne? Lou roueut iquì ... solo eul castégne...

Scounda veus: ahh su lai ...nona dla Gran Costa ...

Pruma veus: é lou min ...

Scounda veus: aleura eul véndiàn ad co ...

Pruma veus: ahh lèisou eud rousane, ma grose, eud sacaye, sacaye n'è pourtiàn aou mércà ...

Scounda veus: ahh pér li marron glace ...

Pruma veus: eud sacaye a Lans, sacaye é sacaye ...ahhh

Scounda veus: ...sérvisisou mac pér vouzaoutri tou' l'an é énvétche eul véndiàn ad co ...anque eul patate véndiàn?

Pruma veus: patate sai gnan, m'arcordou pa ...

Scounda veus: eundoua eul pourtiàn, sémpre a Lans, anqué eul patate da véndri?

Pruma veus: eul patate sai gnan ....eul patate ...

Scounda veus: ma pér eul castétagne coume fazià?

Pruma veus: pér eul castégne ou alave dju Pinot eud Nèta coun lou quertoùn ...

Scounda veus: ahh écco...

Pruma veus: é avé tchardjà lou quertoùn é poi li dju ou poudià véndli ...lai su mércà dlou biérrou coume lou tchamavou ...o lou mèrca iquì dla fruta

Scouda veus: ahhh lou mèrcà iquì ...

Pruma veus: ahha ...

Scounda veus: perqué eun bot ès poudé éncoù vènde 'sta roba iquì ...ourà ...

 

 

 

italiano

Prima voce: sì, ma con i fiori ...sì, sì ... se avevamo i fiori dei prati ...magari ...

Seconda voce: sì, ma i fiori dei prati! Perché mi ricordo ancora io di quando andavi su a fare l'ultima cestata, l'ultima bracciata ... belle, belle...

Prima voce: ahh sì,sì ...

Seconda voce: raccoglievi le più belle ... le più belle ...

Prima voce: andavo a prenderle fino ... qui ... Chinota... qui di ...Piazìn..

Seconda voce: qui di Castagnole ...

Prima voce: ... Chinota... e Maria... e di quello non mi ricordo neanche più ... venivamo giù cariche da Poumì ...veniva giù carico, ma proprio con cestate fatte su, ma proprio bene ehhh ... per poco ... lo hanno soprannominato ciuf-ciuf... lo sistemava ...andava giù... ben fatte ehh...

Seconda voce: eh già bisognava fare una gran bella figura...

Prima voce: passava lui giù alla cascina ... quando finiva... il ciuf-ciuf...

Seconda voce: si faceva una strada bella lunga, no? Andar su da Poumie a Castagnole...così carichi...è poi lungo, no?

Prima voce: e prima di fare la casa qui tagliavo solo tutto il fieno...

Seconda voce: ah perché non avevano ancora la casa qui, venivano solo per tagliare il fieno?

Prima voce: venivo su a tagliare l'erba, poi ci siamo fatti la casa qui ...l'hanno fatta che io mi ricordo...passavo giù da Fubina...quando hanno fatto la casa qui... neanche tanto tempo fa...che ero ragazzina...e ora sono passati settant'anni...sì...e ora è già di nuovo giù...mi ricordo, mi ricordo...Fubina...

Seconda voce: sempre padroni dalla tua parte...

Prima voce: sempre papà ...per forza...

Seconda voce: decivi tu perché il papà non c'era...

Prima voce: ehhh...

Seconda voce: tuo marito era a Torino ... allora decidevi tu.... Invece alla Gran Costac'era sempre il padrone e decideva lui...

Prima voce: ehhh già...

Seconda voce: se c'earno da seminare le patate decideva lui...allora..

Prima voce: ehh per forza...

Seconda voce: bisognava guardare anche le lune, mi sembra, no?

Prima voce: ah sì...bisognava cambiare la semente, il campo perché se no le patate non venivano ... ahh la luna delle patate... che patate...

Seconda voce: il terreno non era ancora inquinato come ora...

Prima voce: mah ora non c'è più niente, ora ci sono solo più piante, non c'è più niente...

Seconda voce: diciamo che il terreno era migliore...mettevi tanto concime...

Prima voce: ahhh mettevamo concime...

Seconda voce: mettevi concime...

Prima voce: ahhh mettevamo concime lassù in alto...

Seconda voce: e poi là c'era proprio un terreno buono per le patate, ne venivano tante però...

Prima voce: patate ne avevamo ... le mettevamo qui... in questa stanza qui ...ahhh che patate, che patate e che castagne che ne vendevamo ...

Seconda voce: ma si vendevano anche?

Prima voce: castagne? Il cesto qui... solo le castagne...

Seconda voce: ahhh lassù... nonna della Gran Costa...

Prima voce: e il mio...

Seconda voce: allora le vedevamo anche...

Prima voce: ahhh avevamo dei "rousane", ma grosse, dei sacchi, dei sacchi ne portavamo al mercato...

Seconda voce: ahhh per i marron glace ...

Prima voce: sachi a Lanzo, Sacchi e Sacchi ... ahh...

Seconda voce: ...servissero solo per voi,  tutto l'anno e invece si vendevano anche... anche le patate vendevate?

Prima voce: le patate non so, non mi ricordo...

Seconda voce: dove le portavate, sempre a Lanzo, anche le patate da vendere?

Prima voce: le patate non so... le patate...

Seconda voce: ma per le castagne come si faceva?

Prima voce: per le castagne andava giù Pinot della Nèta con il carretto...

Seconda voce: ahh ecco...

Prima voce: aveva caricato il carretto e poi laggiù poteva venderle ... là su al mercato del burro come lo chiamavano... e al mercato qui della frutta...

Seconda voce: ahhh il mercato qui...

Prima voce: ahha ...

Seconda voce: perché una volta si potevano ancora vendere queste cose qui...ora