Enti in rete L.482/99   

Recupero della memoria

Tuti discaous, é tui' countènt: cant é ùtchou.

Tutti scalzi e tutti contenti: canti e "ùtchou".

Fondo Sonoro Marica Barbaro

Intervista traccia 06 A, (26.40/28.30)

Informatore: Maina

Luogo: Castagnole?

Tuti discaous, é tui' countènt: cant é ùtchou.
franco-provenzale

Pruma veus: Ohh djà, toute ... tuti su pla moutagna dui o tré volte aou dì, mì m'arcordou pa gro qué sé nou viàn tacà a li mur parèi sé è stazèt 'na boustchi vinèn ansà ou butave lou frustchèt é è dounavet 'na frustchada a la pieunta pér fa vè qu' è avià rasià la boustchi iquì ... è vèntavet piìla ...

Scounda veus: delle volte ... è tout parèi ...énvétche ourà è-y-è pi gnun, pi gneunca un ... tuta l'èrba, tuta l'èrba ... mac dès o doudés tuti i dì calavou dju da mountagna carià d'érba...

Pruma veus: a la plavount touta ... l'èrba ...

Scounda veus: ma i-èrou tuiti countènt né perqué crìi é d'ùtchou parèi uhhhuhuu

Pruma veus: cantavou tout al dì ...

Scounda veus: é cant é cant ma tuiti countènt né ... tuti discaous mai stai 'na vipra qu'a l'a mourdui, ma cant parèi tout dju pla ...

Pruma veus: cou al bourdèl qu'è fazie ... eul vipre ou seu strémavount toute ...

Scounda veus: ehhh sè ... ma toute countènte ...a-y-èrou, cant é brai ... tuiti ou vardavount su cou aruvavount dju pla crous dla moutagni carià coume mul é tui' countènt é adés a vant pi gnint a vèlo , ma è-y-eu pi gnun countènt tuiti scountènt ... ma 'na volta ...

Veus d'om: Siamo tutti dannati"

Scounda veus: tuti countènt pi qu'adès, tuti pover, ma tuti più countènt, tè sèntia mac ...

Pruma veus: a l'è gneun 'na coza ...

Scounda veus: sémper canté da toute eul parte, énvétche ourà pi nèn pi nèn pi nèn ... calavount dju carià d'èrba una più grosa qué l'aoutra gabasà, ma cant é d'utchou ... cant é d'ùtchou séntie mac sémpe rie ...

Pruma veus: poi as fazìou i dispèt magara ... a n'èrou dui anséma magara più dispétous ... magara butavou su eul père ant la gabasa ...

Scounda veus: ahh sé eud co... loulì ...ma da là aou Prus a calà dju é pè ou alavount dju a rubé là dré ... parèi... poi a pourtavount dju ma carià, carià é tuti countènt énvétche adés gnaca un countènt adès a-y-n'eu trop ...

italiano

Prima voce: ohh già tutte... tutti su per la montagna due o tre volte al giorno...mi ricordo abbastanza che se si vedeva attaccata ad un muro così se c'era una piantina, tornando indietro con il falcetto si dava una falcettata alla pianta per far vedere che si era segata via la pianta da lì... bisognava prenderla...

Seconda voce: delle volte ... è tutto così...ora invece non c'è più nessuno, più neanche uno...tutta l'erba, tutta l'erba... solo dieci o dodici tutti i giorni scendevano dalla montagna carichi d'erba...

Prima voce: la tagliavano tutta...

Seconda voce: ma erano tutti contenti perché e urla e ùtchou così uhhhuhuu

Prima voce: cantavano tutto il giorno...

Seconda voce: e canti e canti, ma tutti contenti... tutti scalzo, mai stata una vipera che li abbia morsicati, ma canti così, tutto giù pelato...

Prima voce: con il fracasso che facevate...le vipere andavano a nascondersi tutte...

Seconda voce: ehh sì ... ma tutte contente erano...erano canti e urla... tutti guardavano su che arrivavano giù per la croce della montagna carichi come muli e tutti contenti e ora non canno più a vederlo, ma non c'è più nessuno contento... ma una volta...

Voce d'uomo: Siamo tutti dannati"

Seconda voce: tutti contenti più che adesso, tutti poveri, ma tutti più contenti, si sentivano solo...

Prima voce: non è una cosa...

Seconda voce: sempre cantare da tutte le parti, invece ora non più, non più...scendevano giù carichi d'erba una cesta più grossa dell'altra, ma canti e ùtchou ... canti e ùtchou si sentiva sempre solo ridere...

Prima voce: poi si facevano dei dispetti magari... se ce n'erano due insieme più dispetttosi...magari mettevano le pietre nella gerla...

Seconda voce: ah sì...anche quello ma da lì al Prus a scendere e poi scendevano giù a rubare lì dietro...così poi portavano giù, ma carichi, carichi e tutti contenti, invece adesso neanche uno contento, adesso ce n'è troppo...