franco-provenzale

Tuti li tchanton dla Val Soana i ant la leui fehta e lo leui Sant. Orà le fehte i se fant tute d’ihtà perqué la djent qui et via per varcan i tornet a sie pais.

LE TCHAPELÉ DLA VAL SOANA E LI LEUI SANT:

Cordoneri: San Silveri

Ronc: San Djuht

La Prà: San Grà

Andorinà: Sant’Antoni

Lo Creht: La Madona

Pianei: San Djaco

Le Barme: San Miquel

Arcant: San Vi

Fos: San Carlo

Servin: Santa Margherita

Cugnon: Lo Spirito Sant

Pian d’Azaria: Lo Sacro Quer

Fontanetà: Sant’Ana e San Roc

Nolahtro: San Grà

Ahcandé: Sant’Ana

Pesei: L’Asunta

Beiron: La Madona Dla Nei

Fornea: La Madona de Settembre

Vilaneva: San Roc

Tersì: San Barna

Beiras: San Lorens

Rivoira: La Madona dla Consolai

Ô S’ENVIONET LA FEHTA….

Lo djer douant li priol i envionont la tchiapelà : i puleisont per tera e i butont le fieui a l’autar e douant dl’ahtatua del Sant (qui ant pulì da bin !). I envionont avoi la “vi dla protchesion” facendo le porte con li branc de sanbus e, per tera, i trant le fiodje.

Apré ô i et l’ahtatua portai da iom qui se cambiont se la protchesion i et londji.

LI PRIOL

Lo djer dla fehta ô i et la costuma dli priol: dué o trei cobie de djono, vihti da nozauti, con en mam en tont de fieui, douant dla tchapelà, i demandont n’oferta e i donont na fieui (garofano). I om i la butont en tel budjatin dla djaca e le fené atacà al pif dle tchumizi del gonel.

LA PROTCHESION

La vi dla protchesion i et sempe la medema tuti i anf. Fini l’incant dl’ahtatua, i parteit la protchesion. En om ô muntet enfumà al campanil e ô sonet le campane a fehta con lo martel. Per primi ô parteit en mainà co portet la creus o lo stendart del Sant. Aprè li mainà i vant le fenè, poi li priol qui portont le tchandeile e poi le tchanterine qui tchantont le orafion dla fehta.

L’INCANT

Lo djer fla fehta, depoi la mesà, ô se fait l’incant dl’ahtatua del Sant: qui qui paguet depì i at lo dreit da portar lo Sant en protchesion. (Lo Sant ô vint preit da la djent qui at fait ve).

Depoi la protchesion ô se fait l’incant dle tchoze que la djent i at portà pla tchapelà: tomé, vin, sigarette, mantile, pif, tchiocolata…. (Na bota de vin i vint a cohtan, avoi, 50.000£ !)

Toni d’Arpetà o fait l’incant o Nolahtro.

Peri d’Ahcandé o fait l’incant o Ronc a la fehta de San Gjuht.

SAN BESS

La fehta darei qu’ô i et pi de djent i et faiqui de San Bess, le 10 d’oht. A la fehta de San Bess ô li vint de djent da tot lo Canaveis e avoi dla Val d’Ohta (Cogne). Enfumà a Tchampji ô i et la tchapelà de San Bess. Bess ô l’eret en polà roman dla ledjon « Tebea » et ô l’eret en crehtian.

A li ten lai li crehtian i venivont mafia e Bess ô l’eret ahcapà, douant o Cogne e, poi, ô l’et aruà en Val Soana. Ô s’eret ahcondù con li marguer de Tchampji, ô varcanavet ensembio a leui e ô li mohtravet la dottrina. Carcun, djeleus, ô l’a dit e li polà i sont venu fercalo. I se sont vihtì da marguer per gnent farse cugnehte e i sont alà en tl’arp enfumà a Tchampji darei qu’ô l’eret San Bess.

Acanque i l’ant trouà, i l’ant trait djù per trei iadjo dal mont “Fauteno” e mahqué lo ters iadjo Bess ô l’et mort: ô l’eret lo 1 desembre 287 d.C..

Dareui qu’ô l’et tcheit, ô i et vihtà la marca de son corp e, titi i anf, a la fehta, la djent i prent en toc de roc qui creit qui poset fare de grafie.

Li marguer i ant soterà San Bess e, en djer d’otont, en berdjer, sot al mont dareui qu’ô l’eret mort lo Sant, ô at vuit de violeté fioriè.

La mula qu’ô aveit ensembio, i s’et endjenoia e i voleit pi gnent bodjise. Aleuira lo berdjir ô at capì qu’ô i eret carqui tchoza qu’ô alavet gnent. Ô at preit en picon e ô at fait en beiro per vere dequé qu’ô i eret.

Ô at trouà lo corp de San Bess, ô l’a butà dinte en ten sac e ô l’a portà o Tchampji. Lo corp del Sant ô l’et ahta portà douant o Ozegna e, poi, o Ivrea, darei qu’ô l’et ancò orà.

La fehta pi grosa de San Bess i et faiqui dlo 10 d’oht ma la djent dla Val Soana, i fait la fehta avoi lo 1 desembre (acanqu’ô i et gnent de nei)

A la fehta de San Bess i vegnont avoi li Cognens perqué, en iadjio, Cogne e Tchampji i fazont paroquie ensembio. Ô se cohtumet que lo Sant i lo portont en protchesion en anf li Valsoanin e, en anf, li Cognens.

La djent qui mindjet en tel pian de San Bess lo djer dla fehta.

Lo mont Fauteno con lo capitel da dareui qu’ant trait dju San Bess.

LA MADONA DEL BEIRAN

Ô i et pasà sesfent anf, d’acanque, darei qu’orà ô i et la tchapelà (dla Madona), ô i eret en capitel con na magina dla Madona. A fli ten lai, o Prà, ô i eret quetanta djent e tuti i avont de bestie (vatche e feie) que tuti li djer i menavont lardjir.

En tel pais ô i eret na fji muta qui aveit bom Maria. Tuti li djer fla fji i menavet lardjir sie feie e i pasavet douant dal capitel. I se fremavet e i pregavet. En djer, acanque i et aruai, lo capitel ô l’eret tot enluminà e i at vuit la Madona e i l’at sentia parlar. Acanque i et tornai o mazon e tuti i l’ant sentia parlar, Maria i a dit que la Madona i voleit que, al poht del capitel, i fazisont una pitoda tchapelà. Darei qu’ô i eret lo capitel, en tli ten vie, ô i eret en pitodo pais que le laventche i avont portà via. La jent i at fait na pitoda tchapelà que poi, con lo ten, i et venua pi grosa ma l’ahtatua dla Madona i et pi gnent faiqui qui eret en iadjo perqué i l’ant robai.

La fehta dla Madona del Beiran i se fait lo 5 d’oht perqué ô l’et lo djer dla Madona dla Nei.

LA MADONA DLA NEI DE BOHTCHET

Nauta fehta tant cugnesua, i et la fehta dla Madona dla Nei o Bohtchet.

Lo dinar dla fehta: lo djer dla fehta ô se mindjet sempe ô mazon; se la fehta i et en montagni, ô se mindjet pli prà. Lo djer dla fehta del pais i s’envitont li parent e i amis. Al dinar dla fehta ô se mindjet lo cunì al sivé e lo gal ruhtì. Come dof ô se mindjet li matafam. En mindjando ô se beit de vin ros o de vin bianc.

LO DOPOIMEFEDJER

Lo dopoimefedier, mahqué pi a la Madona del Beiran, ô se dit vehpre: ô se dit la cornà, i se tchantant le orafion a la Madona e poi lo preve ô donet la benedifion. Entro catro bot ô comenfet lo bal e carqui iadjo ô se balet avoi depoi fina. Ô se sonet l’armonic e tuti i balont e i tchantont.

LA TCHARITÁ Ô BEIRAN

En tli ten enderer ô Beiran, al ten dla protchesion, le priole i portavont la «tcharità» : i avont en sla tehta come n’ahcagn fait de bohc e de fil de fer qu’ô l’eret quetà con li panet del cohtum. Ô Prà pi gnun i sat perqué qui portavont le « tcharità ».

Pli rtrat i s’ant aidià :

La madjihtra Gabriela (Gabriella Stefano)

La madjihtra Rita (Rita Faccio)

La madjihtra Marilena (Marilena Nora)

Bes de Cordoneri (Besso Vezzetti)

Madò (Anselmo Maria Maddalena)

Anna, la mama de nostra amizi Luisa (Anna Rita Fogliasso)

Valentin, lo meso de Cordoneri (Recrosio Valentino)

La nostra amizi Monica (Monica Chiale)

Gianeto lo meso de Ronc (Recrosio Giovanni)

Lo varcan ô l’et ahta fait da tuti li mainà dl’ahcola ensembio: qui qu’ô dizivet na tchosa, qui n’auta; qui qu’ô fazivet en disegn e qui qu’ô lo coloravet.

Li mainà dl’ahcola i sont:

Aimonetto Donatella

Chiale Monica

Esposito Marzia

Gallo Balma Roberto

Giono Vittorio

Grindatto Diego

Martinelli Michele

Recrosio Simone

Ronchietto Francesca

Sandretto Locanin Mirko

Savin Daniele

Savin Vanessa

Stefano Luisa

Le Madjihtre:

Borgaro Reana

Faccio Rita

Fevia Raffaella

Nora Marilena

Venezia Sabrina.

Nozauti mainà acanque sen alá o Pollein pla fehta del Concors “Cerlogne” lo 15 de mai, nen tchiantà na tchianfon qui parlavet dle fehte e, alla fin, nen fait due bal!

LE FEHTE

Tuti li pais dla Val Soana i ant la leui fehta patronal.

Quetanti i sont li Sant da pregar e tuti i lo fant con tanta devozion.

Lo pì cognesu ô l’et San Bess,

lo polà roman qu’ô l’eret crehtian

qu’ô l’eret mort enfumà ô Tchampii

trait dju dal mont per trei iadjo.

Le fehte i se fant mahqué d’ihtà

perqué da la Deva e da la Suina

i tornont tuti a leui pais

per recordar la leui tchapelà.

Lo djer dla fehta ô se fait l’incant

dle bote, dle tomé e dli pifet.

Toni ô braiet lo prefi bin fort

e tuti tuti i volont tchetar.

L’ahtatua del Sant i vint portai

enfumà ia hpaule da iom

qui fant lo djr del pais

e le fené i vant aprè en pregando.

Douant dla tchapelà ô i et li priol

vihtì en cohtum dla Val Soana

e i ant en man lo tont dle fieu

qui donont a tuti cali qui vegnont.

Depoi mefedjer que bal e que tchant tuti

ensembio en tla piafi :

l’armonic ô sonet e tuti i balont e li

djono i s’ennamoront.