Pai nöštr chë ti ešti ën cielu

Ër sig santificà ër te nom

Ër végn ër te régn

Sig fàita a ta vuluntà

Com ën cièlu

Cuscì ën tèra

Dunané ëncoi

'R nostr pan da giumàa

Armitiné i nöstri débiti

Cum nue e i rëmëtém

Ai nöstri dëbitùu

E në n'ënduju ën tëntasiùn

Ma libërané dar màa.