La nevu i cora,

vnta gavola cun la pora.

Ui na già ina bela mzura,

pi ota che ina mura.

La voip i camina a ziicò ina gialina.

Nasctra di zì, nasctra di lè

i ruva fin 'ntl' Ubè.

U gialiné l'oi srà

e chiella ia prèst gratà.

Ui ruva apres in cian

e ui fè fo in bel bram,

'ntla cua u la muord

pr che in pez is nu scuord.