Cant 'l gal l'é mort

la galina piura piura

cant 'l gal l'é mort (3 volte)

la galina piura fort.

 

L'ültim dì dë Carlëvé

fina 'l gal nën va vëié (2 volte)

 

Va vëié a cà dla galina

avìa papì né pan né farina

l'avìa 'ncura 'n piat 'd fasöi

l'avìa 'ncur da bütélu a möi (2 volte)

 

Ti galina pìeme mi

ch'it l'avras 'n bun partì (2 volte)

 

Ma se ti nën vös pa crëddi

manda piüra le gent a vëddi

che mi disu la verità

përchè mi sun 'l cap dé cà (2 volte)

 

Nella riproposta di questo ballo cantato attuata col "semitùn" si è seguita per due volte la sequenza precedente, tuttavia esiste una parte finale, forse incompleta, che dice:

L'é rivà l'ura d'ëndesse cugé

ti galina larga tue faude

per tenì mé piote caude

bütu mé braie për cüsìn

ti galina stas-tü bin? (2 volte)