franco-provenzale
Mërguitta: “Girà lou moundou ëm piàit gro, ma la mountanhi è i ëst sempër la moutanhi, sëi countenta quë sèn pasà daou Queiras
Mini: “J’alèn a Sën’ Veran a sërcà n’oubèrgi?”
Mërguitta: “Sè, parei nou fazèn ëd cò dounà d’infourmasioun për counhuistri la dzona”.
Mini: “Varda, su sto librët è i eu tou’ sën quë poèn fà: spësijadë, squì su l’èrba, liëgi d’istà, rëmpiadë é pouèn finha sëndri soou tourent a to lou goumoun, sënequì è s’ chàmët fà “rafting”
Mërguitta: “La liëgi d’istà coza quë mai è i ësti?”
Mini: “Ahh t’oou chamou a tè! Sën quë n’ën sai mè? J’oou l’ai lezù ëscrit eisì. Ëmmën j’alèn a vè”.
Li nostri dui ou sount propi countënt përqué ou i ont trouà ën bèl oubergi ëndoua è i eu gro ëd jouën.
Jan: “boun dì, mè seui Jan é quiëlla è i ëst Maourine. Sèn d’Annecy é vouzaoutri d’ëndoua ou sevou?
Mërguitta: “Chaou, nou sèn Mërguitta é Mini é sèn ëd lë Val ëd Leun, valadë ëlpinë doou Piemount aou counfin a to Bessans ën Frënsi. Sfortunatamënt sèn cazi a la fin ëd lë nostrë vaquënsë, parèi j’èn pensà ëd fa ëncoù dui o trai dì ëd fora via”
Jan: “Ou sé geu alà su la liëgi d’istà?”
Mini: “No, ëncoù nhint, voulèn justa savè coza sën qu’è i ëst?”
Maourine: “È i ëst gro bèl! È i ëst parei ‘me ‘na liëgi quitiva qu’è sënt për la mountanhi ënt una quënalina ëd tola, biaoutënt d’eisì é d’ëdlai a touta bira. Sé ou voulè pouèn alà ënsembiou ëmmën!”
Parèi Mërguitta é Mini avé lh’amìs, sac a spalë, ou partesount për neuvë esperiensë.